Geofag og naturfare

Ekstremvær er den nye normalen, og flere flommer og økt risiko for skred er et resultat av klimaendringene. Dersom man ikke forutser og sikrer utsatte områder, kan store skader være resultatet. Vi har kompetansen som er nødvendig for å finne løsningene som kan sikre hjem og infrastruktur mot fremtidens skred og flommer.

 • SKREDFAREVURDERING
 • Skredsikring
 • Flomfarevurderinger
 • FLOMSIKRINGSTILTAK
 • Hydraulisk modell
 • Grunnlagsdata
 • Ingeniørgeologi
 • Geoteknikk
 • Tilkomstteknikk
 • HYDROGEOLOGI
 • Geotekniske grunnundersøkelser
 • Snømåling

Grunnlagsdata

Når flommen kommer er det viktig å få dokumentert denne.Uten nødvendig grunnlagsdata øker usikkerheten knyttet til flomvurderinger.

Desto tidligere man starter innhenting av grunnlagsdata, desto bedre blir resultatene av vurderingene man gjør. Data av høy kvalitet er avgjørende for å redusere usikkerheten knyttet til flomsikringsberegninger. Mangler man riktig grunnlagsdata om terreng-, bunntopografi- og kalibreringsdata, som for eksempel observerte vannføringer og vannstand, øker usikkerheten på beregnet flomsikring.

Grunnlagsdata benyttes for å bygge en god hydraulisk modell over området. Denne modellen gjengir dagens flomsituasjon og kan også brukes til å simulere en fremtidig situasjon. Våre eksperter kan bidra til å identifisere de nødvendige grunnlagsdataene. Vi ufører innmålinger og kan bistå med bestilling og oppfølging av både undersøkelser og oppmåling.

/siteassets/nyheter/flom-og-skred-570-380.jpg

 • Anne Bjørkenes
  Christiansen
  Gruppeleder Vannkraft Kristiansand
  +4798294060
  Fraq r-cbfg
 • Wolf-Dietrich
  Marchand
  Gruppeleder Miljø og hydrologi Trondheim
  +4790120744
  Fraq r-cbfg
 • Samuel
  Vingerhagen
  +4799032341
  Fraq r-cbfg

 • André
  Nårstad
  Fagsjef geofag
  +4798459109
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg