Geofag og naturfare

Ekstremvær er den nye normalen, og flere flommer og økt risiko for skred er et resultat av klimaendringene. Dersom man ikke forutser og sikrer utsatte områder, kan store skader være resultatet. Vi har kompetansen som er nødvendig for å finne løsningene som kan sikre hjem og infrastruktur mot fremtidens skred og flommer.

 • SKREDFAREVURDERING
 • Skredsikring
 • Flomfarevurderinger
 • FLOMSIKRINGSTILTAK
 • Hydraulisk modell
 • Grunnlagsdata
 • Ingeniørgeologi
 • Geoteknikk
 • Tilkomstteknikk
 • HYDROGEOLOGI
 • Geotekniske grunnundersøkelser
 • Snømåling

SKREDFAREVURDERING

Skred fra bratt terreng rammer brått og konsekvensene kan være fatale. Noen ganger rammes bebyggelse eller infrastruktur hardt, og slike hendelser bidrar til å spre frykt og usikkerhet blant befolkningen.

Swecos skredeksperter har erfaring fra vurdering av alle skredtyper: steinsprang, steinskred, snøskred, jordskred, flomskred og sørpeskred. I tillegg kan våre geoteknikere bistå i vurderinger av områdestabilitet for vurdering av fare for kvikkleireskred. 

Våre eksperter har lang erfaring med å bistå oppdragsgivere med å forebygge skredfare og håndtering av skredhendelser som har inntruffet.

Fagmiljøet vårt er spredt i hele landet, og vi kan bistå med krevende og kompliserte skredvurderinger i hele Norge. Den geografiske spredningen av fagpersonell gjør det mulig for oss å stille med både skredekspertise og lokal kompetanse.

Vi bruker vurderingsverktøy som: droner, laserscanner, interaktive kart og utløpsmodeller.

/siteassets/nyheter/flom-og-skred-570-380.jpg

 • André
  Nårstad
  Fagsjef geofag
  +4798459109
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg