Studentboliger i Lillestrøm – detaljreguleringsplan

Sweco har sammen med HRTB Arkitekter, utarbeidet detaljregulering for tomten til gamle Lillestrøm sykehus. Det legges til rette for etablering av ca. 360 studentboliger med tilhørende anlegg, forretning, offentlig/privat tjenesteyting, samt kontor og bevertning.

FAKTA

Prosjekt: Studentboliger i Lillestrøm

Oppdragsgiver: SiO i Oslo og Akershus

Sted: Lillestrøm, Lillestrøm kommune

Periode: 2017 - 2019

Fase/program: Detaljregulering / Studentboliger med tilhørende funksjoner

Bruttoareal: 20 000 m2

Kompetanse: Plan- og konseptutvikling, regulering, mobilitet, støy, miljø- og kvalitetsprogram, luftutredning, ROS-analyse, vann- og avløp, geoteknikk, miljøtekniske grunnundersøkelser.

Samarbeid: HRTB Arkitekter

Foto/illustrasjon: HRTB Arkitekter / Sweco / Cadman 

OPPGAVE OG LØSNING

Planområdet
Planområdet er lokalisert ca. 300 m sørøst for Lillestrøm stasjon og består i dag av en åpen bebyggelsesstruktur og større parkeringsarealer. Området bærer preg av en fragmentert påbygging i ulike tidsfaser. Planforslaget utfyller byens struktur og tilpasser seg i større grad nabobebyggelsen.

Plangrep
Plangrepet er to enkle lameller med optimalt solbelyste boligfasader. Lamellene gir et enkelt og rasjonelt byggeri. Vinkelen mellom lamellene og variasjon i høyde gir inntrykk av urbant kvartal, og speiler dermed den historiske bystrukturen. Høydevariasjonen er tilpasset nabobebyggelsen. Fremtidig utbygging av det søndre reguleringsfeltet foreslås med ytterligere tre hus rundt torget. Området fremstår som et ensemble av volumer – en liten bydel i forlengelsen av stasjonsbebyggelsen, Tærudgårdene og den historiske byen nord for planområdet.

Planen legger også til rette for et nytt, urbant torg sentralt på området, omkranset av utadrettede, åpne fasader. Nord for torget etableres en vid og romslig sørvestevendt «torgtrapp», med beplanting og mange sittemuligheter. Denne leder opp til «studenthagen» oppå sokkelen, som binder de to husene sammen. Mot nord faller terrenget, i form av en landskapstrapp.

Eksisterende sveitservilla erstattes med et litt større hus. Dette styrker romdannelsen av torget, og bidrar til skjerming av støy fra Jernbanegata. Samtidig vil gateplanet i det nye huset være vesentlig åpnere, og mer gjennomsiktig enn det som ville være mulig i dagsens hus. Det legges stor vekt på kvalitet i arkitektur og uteområder.

Materialer
Studentboliganlegget bygges i massivtrekonstruksjon og med kledning av lys tegl, med innslag av forpatinert kobber og tre. Massivtrekonstruksjonen kommer godt fram i fasadene mot torget, og gir torget en tydelig og annerledes karakter enn byens øvrige sammenlignbare byrom.

KONTAKTPERSONER

 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Fidan
  Krasniqi
  Planarkitekt
  +4745853386
  Fraq r-cbfg