Strandveien 1 - Detaljreguleringsplan og KU

Strandveien er et unikt og ambisiøst prosjekt. Man skal bygge sammen by og natur ved å utvide Lillestrøm sentrum og ved å innlemme elva i byen. I prosjektet er det naturen som har satt premissene - planen kombinerer og integrerer blågrønne strukturer, opprettholder biologisk mangfold og gjør omgivelsene attraktive.

FAKTA

Prosjekt: Strandveien 1

Oppdragsgiver: Strandveien 1 AS

Sted: Lillestrøm og Rælingen kommune

Periode: 2012 – dagens dato

Fase/program: Detaljreguleringsplan med KU / Bolig med tilhørende urbane funksjoner

Kompetanse: Plan- og konseptutvikling, byutvikling, regulering, blågrønne strukturer, trafikk/mobilitet, miljø, geoteknikk, støy, biologisk mangfold og hydrologi mm.

Bruttoareal: Ca. 145 000 m2

Samarbeid: HRTB Arkitekter

Foto/illustrasjon: HRTB Arkitekter/ Sweco Norge/ Cadman/ MIR

OPPGAVE OG LØSNING

I Strandveien skal vi bygge en bydel med hjem for alle typer mennesker – rekkehus, hybler, toppleiligheter, toroms, studioleiligheter – store og små. Vi skal tilby Strandveienboerne torg, plasser, parker, promenader og brygger, samt butikker, kaféer, barnehage og samfunnshus – kort sagt: alle byens goder.

For å skape de nødvendige rammene for et urbant byutviklingsområde har planen til hensikt å bygge ut i elva. Ved å bygge ut i elva slik at tomta rommer en dobbel kvartalsrekke, kan vi etablere et sentralt strøk – en bilfri parkgate - i tillegg til Strandveien og elvepromenaden. Slik deles området inn i sju klassiske bykvartaler som gir spillerom for byens liv og som åpner for en variasjon av byrom og arkitektur. I denne strukturen får alle gater et fondmotiv, alle plasser og torg byromsdefinerende vegger rundt seg. Man vil oppleve å være i byen, ikke i utkanten.

Hovedformålet i planen er bolig, men det legges også til rette for etablering av funksjoner som forretning, tjenesteyting, barnehage med tilhørende arealer, samt kontor og bevertning. Det skal også legges til rette for urbane funksjoner og kvaliteter som torg, plasser, parker, promenader og brygger, samt butikker, kaféer og bydelshus.

Prosjektet legger til rette for utvikling av en ny bydel i urban form, men i nær tilknytning til å på naturens premisser. I planen legges det blant annet til rette for at stedegne masser benyttes til etablering av våtmark og nye kantsoner, integrering av blågrønne strukturer, bevaring av det biologiske mangfoldet og gjøre omgivelsene attraktive slik at de oppfordrer til opphold.

KONTAKTPERSONER

 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Fidan
  Krasniqi
  Planarkitekt
  +4745853386
  Fraq r-cbfg