Sandakerveien 138-140 og Gullhaug Torg 3 - Detaljreguleringsplan

I forbindelse med detaljreguleringsplan med KU for Sandakerveien 138-140 og Gullhaug Torg 3, har Sweco utarbeidet en vindanalyse for området. Vindanalysen har hatt spesiell vekt på konsekvensene av høydealternativene og hvordan disse ivaretar god vindkomfort i gater og byrom.

FAKTA

Prosjekt: Sandakerveien 138-140 og Gullhaug Torg 3

Oppdragsgiver: Gullhaugveien 9-13 AS

Sted: Nydalen, Oslo

Periode: 2019 – dagens dato

Fase/program: Detaljregulering / Næring, kontor, bolig

Bruttoareal: Ca. 60 000 m2

Kompetanse: Lokalklima, vindkomfortanalyse, konsekvensutredning

Foto/illustrasjon: Alab Arkitekter (fotorendering), Sweco Norge / Fidan Krasniqi

OPPGAVE OG LØSNING

Planområdet skal tilrettelegges med bymessige bygningsstrukturer og byrom. Det skal legges vekt på gode forbindelser for gående og syklende, og nye tverrforbindelser mellom øst og vest. Det skal tilrettelegges for gode, tidsmessige kontor- og næringslokaler med god kontakt mot omkringliggende gater og byrom. Publikumsrettede funksjoner ønskes utadrettet fortrinnsvis mot Gullhaugveien, men det vil også tilrettelegges for en aktiv henvendelse mot Sandakerveien.

Planområdet ligger sentralt i Nydalen, med kort avstand til Nydalen stasjon i øst, og Nydalen T-banestopp i syd. Utviklingstomten ligger innenfor ring 3, mellom Sandakerveien/Gjerdrums vei mot øst, og Gullhaugveien og Nydalen mot vest. Planområdet omfatter først og fremst tre kontorbygg som i dag brukes av flere leietagere. Sandakerveien 138-140 er et todelt kontorbygg (S138-140) som ligger mellom Sandakerveien og Gullhaugveien, mens Gullhaug Torg 3 (GT3) ligger mellom Gullhaugveien og Gullhaug Torg.

Som en del av planarbeidet er det skissert to planalternativer. Begge planalternativene er konsekvensutredet. Sweco har utarbeidet en lokalklimaanalyse for området. Analysen er en faglig vurdering av hvordan byggehøydene i planalternativene vil påvirke lokalklimaet og vindforholdene, spesielt med tanke på oppholdskvaliteter på utearealer, gater og byrom. Analysen har også sett på mulige tiltak for å bøte på ugunstige vindhastigheter, slik at disse ikke belaster bakkeplanet i for stor grad.

KONTAKTPERSONER

 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Fidan
  Krasniqi
  Planarkitekt
  +4745853386
  Fraq r-cbfg