Professor Kohts vei - detaljreguleringsplan

Sweco har sammen med HRTB Arkitekter utarbeidet forslag til detaljregulering for Professor Kohts vei 77-8. Formålet med planen er å transformere eiendommene til nytt boligområde med leiligheter og tilhørende anlegg.

FAKTA

Prosjekt: Professor Kohts vei

Oppdragsgiver: Professor Kohts vei Utvikling AS

Sted: Professor Kohts vei 77-87, Bærum

Periode: 2019 – dagens dato

Fase/program: Detaljregulering / Boligfortetting

Bruttoareal: ca. 22 000 m2

Kompetanse: Plan- og konseptutvikling, regulering og tilhørende tekniske fagutredninger

Samarbeid: HRTB Arkitekter

Foto/illustrasjon: HRTB Arkitekter / Sweco / Cadman

OPPGAVE OG LØSNING

Planområdet ligger i et etablert boligområde. Det er frittliggende boligbebyggelse, boligblokker og grøntarealer i nærområdet. Eiendommene er i dag bebygd med tre forretningsbygg og tre eldre trehus. Forretningsbyggene inneholder i hovedsak bilrelatert virksomhet. Nordvest for planområdet ligger Stabekk stasjon. Beliggenheten gjør planområdet svært godt egnet til fortetting. Planforslaget inneholder leilighetsbygg i 4-6 etasjer med ca. 210 leiligheter, organisert i en tydelig struktur.

Det legges opp til blokker langs Professor Kohts vei med varierende høyder på 4 til 6 etasjer. Bygningskroppene fungerer som en skjerm mot trafikkstøy i området, og forskutt fasadeliv danner inngangssonene. Sykkelparkering, fellesfunksjoner og enkelte små leiligheter plasseres på inngangsplan mot Professor Kohts vei.

Gjennomgående leiligheter sikrer formiddags- og ettermiddagssol og «stille side». Tunet rundt eksisterende bevaringsverdig bebyggelse «Lilleholtet» blir et annet sentralt element i prosjektet, ny bruk sikrer at de fortsetter å være identitetsskapende elementer for området, og knytter det til Stabekks bygningshistorie. Man ønsker å gjøre fellesfunksjoner tilgjengelige og tilrettelagte, slik at de også vil fungerer som møteplasser for beboerne. Eksempler på dette er: 

 • Lilleholtet: Hovedhuset kan bli et felleshus for området og uthuset for eksempel sykkelverksteder/sykkelhotell.
 • Takterrasser: Felles takterrasser med mulighet for «urbant jordbruk» og parsell-hager.
 • Fellesrom som sykkelverksteder og smøreboder for ski i sokkeletasjen.

Inn mot skråning i nord-vest ligger en oppløst lamellstruktur, langs et gatetun. Disse etableres oppå et felles parkeringsanlegg. Organiseringen sikrer åpenhet og siktlinjer for bakenforliggende bebyggelse og gir gode solforhold mot sør-vest for de nye leilighetene.

Utearealene i parklandskapet er vekselsvis lekeplasser, oppholdssoner og grønt. Det legges ikke opp til bilkjøring på gatetunet utover det som er nødvendig i forbindelse med avfallshåndtering og utrykningskjøretøy.

KONTAKTPERSONER

 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Fidan
  Krasniqi
  Planarkitekt
  +4745853386
  Fraq r-cbfg