Økern sentrum - reguleringsplan

Sweco og Alab Arkitekter utarbeider nå en detaljreguleringsplan for Økern sentrum. Steen & Strøm og Storebrand er oppdragsgivere for prosjektet, og de ønsker å gjøre Økern til et urbant, bærekraftig og levende bysentrum med torg, parker og gode møteplasser, slik at området utvikles i tråd med kommunens planer om å gjøre Oslo til en grønnere, varmere og mer nyskapende by.

FAKTA

Prosjekt: Økern Sentrum, Økernveien 145 m.fl. – Detaljregulering og KU

Oppdragsgiver: Økern sentrum ANS (Steen & Strøm og Storebrand)

Sted: Økern, Oslo kommune

Periode: 2019 - dagens dato.

Fase/program: Detaljreguleringsplan med KU / Bolig, kontor, handel med tilhørende urbane funksjoner

Bruttoareal: Ca. 300 000 m2

Kompetanse: Plan, miljø, støy, kulturarv, hydrologi

Samarbeid: Alab Arkitekter, Léva Urban Design

Foto/illustrasjon: Alab Arkitekter

OPPGAVE OG LØSNING

Planens hensikt
Hovinbyen i Oslo er under stadig utvikling, og Økern er pekt ut som hjertet i Hovinbyen. Likevel er utviklingen av området ikke i takt med utviklingen av Hovinbyen. Dette kan skyldes at det er det få forbindelser mellom Økern og omgivelsene rundt, og at veier og bebyggelse skaper barrierer for tilkomsten til området. For å øke Økerns attraktivitet er det ønskelig med et større innslag av boliger og kontor, slik at området får en mer bymessig utforming. Dagens reguleringsplan legger ikke til rette for denne type utvikling av området, og derfor utarbeides det nå en ny.

En økt utnyttelse av området vil kunne bidra positivt til Oslo kommunes knutepunktstrategi, og støtter opp under forventingene til utviklingen av området, skissert i strategisk plan for Hovinbyen som også ligger i kommuneplanen for Oslo.

Planens hovedgrep – Et nytt Økern sentrum
Med utgangspunkt i målet om å gjøre Økern til et mer attraktivt og tilgjengelig område i Oslo, har vi skissert ut et hovedgrep i detaljreguleringsplanen. Dette grepet tar sikte på å etablere Økern som et urbant sentrum og kollektivknutepunkt, med naturlige forbindelser til både bygde og naturlige omgivelser.

Vi definerer området hvor Ulvenveien møter Økern T-banestasjon som hjertet av Økern, og foreslår å etablere torg, gater og kvartalsstruktur her. Gjennom å etablere gater og kvartaler ønsker vi å knytte Hovinbyen tettere sammen. Ved å legge til rette for fortetting og funksjonsblanding på Økern vil man skape arbeidsplasser, boliger, handel og møteplasser. Disse grepene vil gjøre området mer attraktivt for innbyggere i nærområdet og Oslo for øvrig. Planen er utformet på en måte som legger til rette for at Økern blir kjernen i en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av Hovinbyen. Her vil den sosiale bærekraften være like viktig som klimaaspektet. Målet er at bysentrumet Økern skal utvikles gjennom en inkluderende medvirkningsprosess. Denne prosessen innebærer dialog med innbyggere, ildsjeler og lokale myndigheter.

Reguleringsforslaget kombinerer altså klassiske sentrumsformål med en byromsstrategi som tar hensyn til lokal identitet, bærekraft, tilgjengelighet og byliv.

Tverrfaglig samarbeid og medvirkning
Detaljreguleringsplanen for Økern sentrum stor og kompleks, og skal legge til rette for en fremtidsrettet utvikling av området. Planen berører mange, og ulike aktører vil kunne ha ulike og motstridende interesser knyttet til utviklingen av området. For å sikre at viktige interesser blir hørt, vil det gjennomføres arbeidsmøter med berørte og interessenter i området. En god dialog med myndigheter og naboer er avgjørende for et vellykket resultat, og det vil også arrangeres egne workshops med barn og unge. Vi ønsker alle innspill velkomne.

Dette prosjektet preges av et tett, tverrfaglig samarbeid. Sweco stiller med et tverrfaglig team, og samarbeider med Alab Arkitekter og Léva Urban Design. Et tett samarbeid på tvers er avgjørende for å sikre gode og bærekraftige helhetsløsninger for området.

Les mer

KONTAKTPERSONER

 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Erik
  Sevestre
  Arkitekt
  +4793281934
  Fraq r-cbfg