Hans Jægers kvartal - detaljreguleringsplan

Sweco har på oppdrag fra Oslo Havn ferdigstilt områdereguleringsplanen for Filipstad, og utarbeidet detaljreguleringsplan for ett av de tre prioriterte utviklingsområdene, Hans Jægers kvartal.

FAKTA

Prosjekt: Hans Jægers kvartal

Oppdragsgiver: Oslo Havn

Sted: Filipstad, Oslo

Periode: 2013-2015

Fase / program: Detaljregulering / Bolig med tilhørende urbane funksjoner, hovedvekt på kontor og handel og ca. 20% bolig 

Bruttoareal: ca. 135 000 m2

Kompetanse: Byplan, plan- og konseptutvikling, regulering, trafikk/mobilitet og tilhørende tekniske fagutredninger

Samarbeid: Alliance arkitekter

Foto/illustrasjon: Alliance arkitekter / Sweco  

OPPGAVE OG LØSNING

Filipstad er en del av Fjordbyen. Utvikling av Filipstad vil gjøre fjorden mer tilgjengelig for publikum og bringe byen nærmere vannet. Det har vært skissert ulike grep, identiteter og juridiske løsninger. I 2008 startet PBE planarbeid for Filipstad i form av en områderegulering.

Omfang
Sweco’s oppdrag omfattet ferdigstillelse av områdereguleringsplan for Filipstad, samt utarbeidelse av detaljregulering for Hans Jægers kvartal. Hans Jæger kvartal er ett av de tre prioriterte utviklingsområdene på Filipstad. Planområdet er på ca. 62 daa. Planforslaget er en videreutvikling av tidligere planer.

To utbyggingsalternativer er foreslått. Disse er utarbeidet i henhold til områdeplanen. Forslagene har også delvis vært en videreutvikling og forbedring av tidligere planer. Målet med forslaget var å transformere det som i dag er et jernbane- og havneområde på Filipstad til et attraktivt bymiljø.  

I utformingen er det lagt vekt på å oppnå gode og funksjonelle næringskvartaler, en attraktiv og offentlig kaikant og et spennende byrom i nær kontakt med sjøen, samt gode forbindelser til eksisterende og fremtidig bystruktur. En ny trikkelinje til Filipstad ble også foreslått for å knytte Fjordbyen til sentrum.

Planforslag
Planforslaget legger til rette for at det kan etableres ca. 135 000 m² BRA, med hovedvekt på kontor og handel, og noe bolig. Adkomst er tenkt å være med trikk og buss slik at overflaten blir bilfri. Varelevering og avfallshåndtering skal håndteres under terreng. I sør og øst knytter området seg til Tjuvholmen og Aker Brygge, og mot nord til Vika. Området blir dermed en viktig søm mellom eldre og nyere bydeler i Oslo Vest, som skal gjenspeiles i arkitekturen og byplanen.

KONTAKTPERSONER

 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Erik
  Sevestre
  Arkitekt
  +4793281934
  Fraq r-cbfg