Byplan for Vestad – et levende sentrum for Vestad

Sweco Norge AS har utarbeidet en mulighetsstudie for bydel Vestad for Elverum kommune, som forarbeid for ny kommunedelplan for sentrum. I studien har vi sett på en fortettingsstrategi for området, og rekkefølge for utbyggingen. Dette er første fase i utarbeidelsen av overordnet plan for en bærekraftig byutvikling av sentrumsområdet i Elverum.

FAKTA

Prosjekt: Byplan for Vestad

Oppdragsgiver: Elverum kommune

Sted: Elverum, Vestad

Periode: 2017

Fase/program: Mulighetsstudie, forarbeid for ny kommunedelplan for sentrum / Bolig, næring inkludert hotell, tjenesteyting, kultur og allmennyttige formål

Bruttoareal: ca. 200 000 m2

Kompetanse: Byplan, plan- og konseptutvikling, arkitektur, landskap, miljø og blågrønne strukturer, trafikk/mobilitet

Foto/illustrasjon: Sweco / Fidan Krasniqi

OPPGAVE OG LØSNING

Omfang
Mulighetsstudien brukes som grunnlag for et rammeverk for fremtidig utvikling av bydel Vestad, med blandet næring og gode gang- og sykkelforbindelser. Store deler av Vestad preges av tomme lokaler, fravær av mennesker og generelt lite virksomhet. En byanalyse utarbeidet av Elverum kommune slår fast at det er nødvendig å ha gode forbindelser mellom jernbanestasjonen og Skysstasjonen på Vestad. Forbindelsen utgjør en del av et sammenhengende og bærekraftig sentrum, og er spesielt viktig for å kunne utnytte potensialet for knutepunktsfortetting i Elverum.

Plangrep og miljømål
Planen legger opp til en fortetting rundt jernbanestasjonen, og gir en samlet utbygging på ca. 200 000 m² bruksareal i bydel Vestad. Området vil omfatte ca. 1 600 boenheter med tilhørende urbane funksjoner i 2-6 etasjer. Planen er en kompakt og tett byplan, som legger grunnlag for en levende bydel. En serie nye offentlige steder skal binde byen bedre sammen – urbane plasser, boliger, parker, naturlandskap, smale gater, parklommer, stier og brygger. Vestad skal være et attraktivt sted, både for beboere og for besøkende. Prosjektet har hatt fokus på bærekraft, og lagt vekt på økonomiske, økologiske og sosiale bærekraftsparametre. Eksempelvis legger byutviklingsstrategien opp til en kompakt energi- og transportbesparende bygningsmasse, kontakt med natur og landskap, og varierte byrom for ulik bruk. I sum gjør dette byplanen holdbar og robust, med rom for endringer over tid.

Plangrepet viser at tyngdepunktet langs Jernbanegata kan bidra til å styrke den viktige forbindelse mellom Leiret og Skysstasjonen. Plangrepet åpner bebyggelsen mot Glomma, med elvepark og tilrettelegging for grønne friområder. Blant tiltakene i plangrepet er en bebyggelsesstruktur med miljøvennlige boligtypologier, som vil kunne tiltrekke en variert beboergruppe i fremtiden.

Tverrfaglig samarbeidsforum
I arbeidsprosessen la vi vekt på en god forankring av planene i lokalsamfunnet og blant viktige sentrale aktører. Gjennom en plansmie og gjennomføring av andre medvirkningsprosesser har det blitt informert om prosessen og samlet innspill til utformingen av plangrepet.

KONTAKTPERSONER

 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Fidan
  Krasniqi
  Planarkitekt
  +4745853386
  Fraq r-cbfg