Regelverk støy og akustikk

Regelverket for støy og akustikk kan deles i tre hovedtemaer.

1. Kommunale og regionale krav og retningslinjer.

2. Krav til lydforhold i nye bygg.

3. Arbeidsmiljø.

Kommunale og regionale krav

Støy er et viktig tema når nye planer skal utredes. Her inkluderes både støyen nyetableringen vil påføre, samt støyen som kan påvirke det som skal etableres. Støy fra etablering av ny industri eller en ny vei er eksempler på støy til omgivelsene, her er det eieren som er ansvarlig for å dokumentere støy etter gjeldene bestemmelser og retningslinjer. Ved etablering av ny bebyggelse stilles det krav til kvaliteten på oppholdsarealene, også støykrav.

Ved etablering vil dette være aktuelle retningslinjer og bestemmelser:

 • Bestemmelser for det aktuelle området finnes i gjeldende reguleringsplan. Denne ligger på kommunens hjemmeside.
 • Bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Denne ligger på kommunens hjemmeside.
 • Miljødirektoratets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen finner du her. Denne er rådgivende retningslinje for kommuner.
 • Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) viser hvilke grenseverdier alle støykildeeiere må forholde seg til. Finnes her.

Mer informasjon om kan du finne på Miljødirektoratets hjemmesider.

Krav til lydforhold i nye bygg

TEK17 angir en rekke krav som bygg må oppfylle, blant annet krav til lydforhold i bygg hvor mennesker oppholder seg. Det overordnede kravet i TEK17 er at lydforholdene skal være tilfredsstillende sett i forhold til bruk, jf. §13-6 Lyd og vibrasjoner

Paragrafen viser til NS 8175:2012. Denne standarden angir en rekke grenseverdier for luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid, samt innendørs og utendørs støy. Disse parameterne må oppfylle det overordnede kravet om tilfredsstillende lydforhold, sett i forhold til byggets planlagte bruk.

I alle byggesaker skal det oppnevnes en ansvarlig prosjekterende for lyd- og vibrasjonsforhold, vedkommende skal se til at prosjektet oppfyller TEK. 

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø; krav til lydnivå på arbeidsplass

Arbeidstilsynets lovverk stiller krav til støybelastning for enkeltpersoner. Lovverket inkluderer både kortvarig og langvarig støy, samt generelt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø omfatter bygningsmessige krav som etterklangstid (plan- og bygningsloven jf. Punkt 1), mens støybelastning har egne tiltaksgrenser. Støybelastning omfatte støy fra produksjonsutstyr og arbeidsverktøy (bygningstekniske installasjoner omfattes av plan- og bygningsloven, jf. Punkt 2).

Mer informasjon finnes under: 

 

Kontakt våre eksperter

 • Espen
  Thomassen
  Gruppeleder akustikk Bergen
  +4798478489
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Olav
  Aalmo
  Gruppeleder bygningsfysikk og akustikk Trondheim
  +4793048178
  Fraq r-cbfg
 • Pål
  Szilvay
  Gruppeleder akustikk Oslo
  +4799619685
  Fraq r-cbfg