Bygg og konstruksjoner

Bygg og konstruksjoner handler mye om livslang sikkerhet både over og under bakken. Swecos fageksperter vet hva som skal til for å realisere bærekraftige og funksjonelle bygg-, industri- og anleggsprosjekter. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Brannsikkerhet
 • BREEAM-sertifisering
 • Bygg- og konstruksjonsteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Forvaltning, drift og vedlikehold – FDV
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Livssykluskostnader – LCC
 • Miljøkartlegging bygg
 • Polarteknologi
 • Rehabilitering
 • Takst
 • Tilstandsanalyse
 • Uavhengig kontroll
 • Prosjektering av murkonstruksjoner
 • Geotekniske grunnundersøkelser

Geotekniske grunnundersøkelser

Kunnskap om grunnforhold er en viktig del av de fleste byggeprosjekter. Mangelfull informasjon om grunnforholdene kan innebære stor risiko for byggherren, derfor bør grunnundersøkelser utføres i en tidlig fase. Grunnundersøkelser gir et godt grunnlag til å ta beslutninger om plassering, utforming, og fundamentering. Ved å utføre grunnundersøkelser får man bedre forståelse av stabiliteten i grunnen, noe som hjelper deg med å ivareta sikkerheten i ditt prosjekt.

Gjennom grunnundersøkelser kartlegges dybde til fast fjell, fysiske egenskaper og lagdeling til løsmasser i grunnen, eksempelvis kartlegging av kvikkleire og grunnvannstand.

Resultatene fra grunnundersøkelsene får du i en datarapport som inneholder en sammenstilling og opptegning av rådata fra grunnundersøkelsen, i tillegg til resultater fra laboratorieundersøkelser. Datarapporten gir grunnlaget for geoteknisk prosjektering av blant annet byggegroper, fundamentering og støttekonstruksjoner

Miljøtekniske grunnundersøkelser

Når det skal utføres terrenginngrep i områder med mistanke om forurensning, er det iht. forurensningsforskriften krav om å utføre en miljøteknisk grunnundersøkelse. Vi utfører også miljøtekniske undersøkelser for å kartlegge om det finnes forurensing i grunnen

Erfaring og kompetanse

Våre boreledere har lang erfaring innen grunnundersøkelser og har et av Norges største fagmiljø innen geoteknikk i ryggen.

Sweco har flere borerigger som opererer i hele Norge. Boreriggene er av typen Geotech 605 HD. De er moderne og spesielt tilpasset norske grunnforhold. Alle sonderingsmetoder utføres med høy kvalitet og i henhold til NGFs meldinger, samt Statens vegvesens Håndbok R211 Feltundersøkelser.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg
 • Iselin
  Aarseth
  gruppeleder feltenheten for grunnundersøkelser
  +4745214608
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Rasmus
  Nord
  Divisjonsdirektør Bygg
  +4793222923
  Fraq r-cbfg
 • Linda
  Hårvik
  Regionleder Bygg Oslo
  +4792696121
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Einar
  Knutsen
  Regionleder Bygg Bergen
  +4790125569
  Fraq r-cbfg
 • Arve
  Stenrud
  Regionleder Ski
  +4798211330
  Fraq r-cbfg
 • Bård Eivind
  Steffensen
  Avdelingsleder Bygg Trondheim
  +4790724186
  Fraq r-cbfg
 • Francesca Lina
  Rodella
  Fagsjef Bygg og konstruksjoner
  +4745880232
  Fraq r-cbfg
 • Carl Fredrik
  Skogdal
  Takst
  +4792692991
  Fraq r-cbfg
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg