0 of 0 for ""

Rådgivere på byggeplass ikledd verneklær ser på tegning

Infrastruktur og samferdsel

Sikkerhet

Dagens virksomheter har økende fokus på å beskytte verdier og mennesker, samt ivareta ulike sikkerhetskrav fra myndigheter og andre interessenter. Swecos eksperter på sikkerhet og beredskap har høy kompetanse og lang erfaring innen de fleste deler av sikkerhetsfaget. Vi bistår med sikkerhetsrådgivning og prosjektering innfor de fleste samfunnsområdene.

Beredskap

God beredskap handler om å ha kontroll over alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske ressurser som spiller sammen for å håndtere ulykker eller andre uønskede hendelser. Swecos beredskapsspesialister har lang erfaring med å lage gode, risiko- og beredskapsanalyser som danner grunnlag for praktiske beredskapsplaner, og vi involverer tidlig kunden i tverrfaglige møter for å avdekke risiko. Beredskapsplanen beskriver hvem som gjør hva og hvem som skal varsles, og omfatter aksjonsplaner, øvelsesplaner, prosedyrer og instrukser som skal følges i en beredskapssituasjon. Vi spesialtilpasser beredskapsplaner til den enkelte bedrift eller virksomhet, og sikrer at beredskapsevnen dokumenteres og opprettholdes over tid. Våre spesialister organiserer også fullskala beredskapsøvelser der nødetater og andre involverte deltar.

RAMS

Når jernbaneinfrastruktur planlegges, prosjekteres, bygges og vedlikeholdes, må det gjøres på en slik måte at målene for sikkerhet, punktlighet og regularitet etterleves. Swecos fagfolk har lang erfaring med å identifisere og vurdere om systemet som bygges er innenfor akseptabel risiko og oppfyller sikkerhetskravene, og om risikoforhold håndteres på en korrekt måte. Våre RAMS-eksperter kan bistå med å vurdere ferdige anlegg og aktiviteter som utføres i anleggsfasen, og vi involverer tidlig kunden i tverrfaglige møter for å avdekke vesentlige forhold. Alt arbeid utføres i henhold til EUs forskrifter, lover og regler, og vi vurderer alle forhold opp mot Bane NORs akseptkriterier.

Risikoanalyse

Sweco utfører risikoanalyser for tunneler, veger, dammer, jernbaner og andre anlegg. Våre spesialister identifiserer, analyserer og vurderer risikobildet, og anbefaler tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Vi utfører kvalitative og kvantitative risikoanalyser av eksisterende anlegg og ved ombygginger og bygging av nye anlegg. Vi involverer oppdragsgiver tidlig i prosessen og tilpasser analyser etter kundens behov.

Våre eksperter utfører også risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i forbindelse med arealplanlegging. ROS-analysen avdekker risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold en utbygging vil skape. Swecos fagfolk utfører også risikoanalyser i tilknytning til håndtering og oppbevaring av farlige stoffer, inkludert ulykker/uønskede hendelser og tilsiktede uønskede handlinger.

Sikringsrisiko

Tilsiktede uønskede handlinger som terror, sabotasje, skadeverk og hærverk kan utgjøre en risiko for bygg, anlegg, infrastruktur og personell. I en sikringsanalyse analyserer våre fagfolk trusler og relevante scenarier, danner et risikobilde og foreslår tiltak som øker sikkerheten og reduserer risikoen for at uønskede handlinger utført med hensikt finner sted. Risikovurderingen omfatter menneskelige, teknologiske og organisatoriske (MTO) forhold. Menneskers liv og helse, materielle verdier og infrastruktur er typiske verdier som blir vurdert. Ut fra risikobildet anbefaler vi tiltak som redusere risikoen der det er nødvendig. Slike tiltak kan være kameraovervåkning, fysiske barrierer, adgangskontroll og ekstra vakthold. Swecos spesialister har utført sikringsanalyser for en rekke samfunnskritiske institusjoner.

Usikkerhetsanalyse

Usikkerhetsanalyser har som formål å gi et realistisk bilde av usikkerheten i et prosjekt. Slike analyser krever en systematisk fremgangsmåte for å avdekke trusler knyttet til faktorer som tids- og ressursbruk, marked, kostnad og kvalitet, og det er også et verktøy for å identifisere hvilke muligheter som ligger i prosjektet. Swecos fagfolk utfører kvantitative og kvalitative usikkerhetsanalyser, eller en kombinasjon av disse for å avdekke belyse relevante forhold. Vi arrangerer tverrfaglige møter med prosjektdeltakere og kunder for å identifisere usikkerhet, og arbeider tett med prosjektleder for å gi råd om hva som er viktig å gripe fatt i for å redusere risikoen og utnytte mulighetene. Våre spesialister bistår med tiltak for å redusere usikkerheten og kan følge opp og evaluere prosjektet jevnlig.

Bjarne Vangsnes

Avdelingsleder Brann, Akustikk og Risikostyring, Bergen

Daniel Adolfsson

Avdelingsleder Bygg, Oslo

Monika Vangstad Reitan

Avdelingsleder Bygg, Trondheim

Otto Klippen

Avdelingsleder Bygg og Bru, Stavanger

Finner du ikke det du leter etter?

Fyll ut kontaktskjemaet og fortell oss hva du ser etter, så sørger vi for at riktig person kontakter deg.
  • Fortell oss hvor du holder til, så blir det lettere for oss å sette deg i kontakt med riktig person.