0 of 0 for ""

Sted

Møre og Romsdal

År

2023

Oppdragsgiver

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Fagområder

Elektrifisering, Energimodellering, Kai, Nett-tilgjengelighet, Energilagringssystemer, Hydrogen, Fartøysanalyser

Prosjekttype

Mulighetsstudie

Prosjektverdi

1.270.000 NOK

Prosjekt

Utslippsfrie hurtigbåter

 

Sweco har på bestilling av Møre og Romsdal Fylkeskommune  utarbeidet en tekno-økonomisk modell for utslippsfrie hurtigbåter med utgangspunkt i ulike båtstørrelser og båttyper.

Beskrivelse

Modellen hensyntar alle investerings- og driftskostnader for batteri- og hydrogendrevet hurtigbåt for alle linjene i Ålesund-området og koblet sammen rutetabell, energiforbruk som funksjon av endret vekt pga. passasjerantall og fremdriftssystem, ladeeffekt og kostnader. Utredningen danner et kunnskapsgrunnlag for lade- og fylleinfrastruktur i tillegg til batteribytteløsninger, nettkapasitet, kaikonstruksjoner, skrogtyper og energieffektivitet og ulike fremdriftssystem. Leveransen gir MRFK et bredt og grundig beslutningsgrunnlag i forbindelse med kravsetting til kommende anbud.

Utfordring

MRFK drifter i dag tre hurtigbåtsamband med hurtigbåter som går på marin diesel. Hovedutfordringen blir å erstatte de dieseldrevne båtene med et utslippsfritt alternativ, enten i form av batteri- eller hydrogendrevne båter. Diesel er en ekstremt energitett energibærer, og det vil derfor være krevende å omstille båtene til mindre energitette energibærere. Dette er et svært komplekst system, og utfordringen har vært å lage en modell som gir realistiske, virkelighetsnære resultater.

Løsning

For å utrede omstillingen til utslippsfrie hurtigbåter bygget Sweco en tekno-økonomisk modell som sammenkoblet de komplekse sammenhengene for utslippsfri drift av hurtigbåt. Modellen tar utgangspunkt i fart-effekt-kurvene til fem forskjellige skrogtyper.

Gjennom en iterativ prosess dimensjoneres båtens fremdriftssystem, energilager og vekt, før endelig energibehov beregnes. Denne dimensjoneringen er sterkt avhengig av definerte rutetabeller og nødvendige hastigheter for å opprettholde disse rutetabellene. Dette definerer så nødvendig ladebehov basert på tilgjengelig tid til lading mellom hver avgang. Videre kobles alle disse detaljene opp mot investeringskostnader og driftskostnader og modellen beregner Total Cost of Ownership (TCO) i et livssyklusperspektiv.

Modellen ble rigget med et kontrollpanel for å kunne enkelt endre på nøkkelvariabler, og gjøre følsomhetsanalyser av systemet. I dette prosjektet har det vært viktig å identifisere virkelige, fysiske begrensninger og premisser i systemet. Eksempler på slike begrensninger og premisser vil være tilstand på kai, tilgjengelig effekt for ladeinfrastruktur og tilgjengelig plass på spesifikke skrog til energilager, for å nevne noen. Resultater, funn og anbefalinger ble videreformidlet til kunden gjennom en presentasjon og en omfattende sluttrapport.

Resultat

Sweco har bygget en modell som muliggjør en grundig tekno-økonomisk analyse av elektrifisering av maritim trafikk. Modellen gir oversikt over teknisk mulige løsninger, og tydeliggjør hvilke begrensninger som finnes, hva som er kritiske komponenter i et slikt utslippsfritt system, og ikke minst, hvilke kostnader som knyttes til de ulike tekniske løsningene.

Resultatene viser også hvilke ulike tekniske løsninger som vil tilfredsstille transportbehovet, og gir på denne måten et solid utgangspunkt for kravsetting til kommende anbud for hurtigbåtsambandet. Leveransens sluttrapport fungerer også som et omfattende kunnskapsgrunnlag som gir et oppdatert overblikk over dagens- og morgendagens teknologi innenfor utslippsfri maritim transport.