0 of 0 for ""

Sted

Oslo

År

2014 – 2019

Oppdragsgiver

Oslo kommune, Bymiljøetaten

Våre fag

Landskap, gate, plan, vann, avløp og overvann, trafikk, miljø, konstruksjon, spor, elektro, KL, geoteknikk, BIM og SØK

Estetisk og funksjonell oppgradering av gater og plassrom

Tinghuset- Tullins gate

Trikketraseene i Oslo skal fornyes. Som en del av denne planen har Sweco bidratt i rehabiliteringen av trikketraseen Nordre som følger Kr.Augustsgate fra Professor Aschehougs plass via CJ Hambros plass til Holbergs plass. Sammen med nye trikker skal fornyelsen bidra til et bedre kollektivtilbud, og møte Oslos behov for bærekraftig mobilitet.

Prosjektet representerer en omfattende estetisk og funksjonell oppgradering av gater og plassrom, og omfatter nye trikkelinjer med KL-anlegg, nye høystandard holdeplasser, nye vannledninger, ny gatebelysning og treplantinger.

Følgende gater og plasser omfattes av prosjektet: Kristian Augusts gate, Welhavens gate og Rosenkrantzgata, Professor Aschehougs plass, CJ Hambros plass og delvis Holbergs plass. Hovedlinjen for trikken er ca 700m, vendesløyfen er 200 meter, og i tillegg er det etablert et 450 meter langt midlertidig spor i Kristian IV’s gate og over Tullinløkka.

Strekningen har mange viktige historiske og offentlige bygg og referanser som Oslo Tinghus, Nasjonalgalleriet og Kulturhistorisk museum. I tillegg er flere av bygningene langs strekningen på Byantikvarens gule liste eller fredet. I forprosjektfasen ble premissene for ivaretakelse av bygnings- og kulturminneverdiene lagt. Detaljutformingen av bygulvet, på fortausarealer og plassrom følger Estetisk plan fra 2005, og er utført i lys grå granitt.

CJ Hambros plass ved Tinghuset er et viktig byrom i sentrum, og danner ramme om mange store begivenheter. Her har vernemyndighetene lagt sterke føringer om å opprettholde og tolke plassens opprinnelige postmodernistiske utforming, som spiller opp til Tinghusets arkitektur. Plassrommet som tidligere framsto som et kaotisk gatekryss for bil og trikk, ligger nå som et samlende og harmonisk plassrom som inviterer til opphold. Plassen har fått nye trær og benker og gir rom for opphold og uteservering. Sykkeltraseen som krysser plassen er diskret markert med lys rødlig granitt og sykkelsymboler i bronse nedfelt i granittplatene.

Professor Aschehougs plass har fått nytt granittdekke, og det er etablert nye trær, nye benker og sykkelstativer. Fargepaletten i prosjektet spiller opp til fasadene som kranser plassrommene.

I gateløpene er gatedekket er utført i støpt betong og asfalt. Der trikkelinjene krysser plassrommene er asfalt erstattet med lys grå granitt. Det er plantet nye trær i Tullins gate og noen eksisterende trær i anlegget for øvrig er skiftet ut. Det er også gjort tiltak for å bedre vekstvilkårene for trærne som står i et utfordrende gatemiljø.

 

 

 

Tullins gate i oslo på kveldstid . 1b-C-J-Hambros-plass-og-Tinghuset-L194@300-foto-Amund-Johne.jpg

Samspill

Swecos tverrfaglige team har fulgt prosjektet fra forprosjekt, via detaljprosjektering til ferdig bygget anlegg. Forprosjektet adresserte blant annet forholdet til kulturhistorie og kulturminner og hvordan disse verdiene skulle ivaretas og svares ut i detaljprosjektet. Dette har skjedd i tett samarbeid mellom Swecos landskapsarkitekter og kulturminnefaglige medarbeidere, med byggherren og Byantikvaren.

Byggherre har vært Oslo Kommune BYM, i tett samarbeid sammen med Sporveien og Vann og avløpsetaten. Prosjektet er gjennomført som samspillsentreprise mellom BYM, Steen &Lund/Isachsen og Sweco Norge AS. Samspillsentreprisen, som har vært et prøveprosjekt for Oslo kommune, har gått ut på å etablere et tett samarbeid mellom utførende, byggherre, tekniske rådgivere og landskapsarkitekter gjennom hele prosjekterings- og byggefasen. Utførende entreprenør har derfor vært godt kjent med utfordringene i prosjektet og de prosjekterte løsningene fra dag én. Dette har gitt en svært positiv effekt på gjennomføringen og har medført at prosjektet ble gjennomført på kortere tid enn planlagt.