0 of 0 for ""

Prosjekt

Sluppen – detaljregulering

Etter seier i parallelloppdrag for mulighetsstudie, jobber nå Sweco Architects med detaljregulering av Sluppen. Vårt vinnerkonsept «Parkliv, Byliv og Bakgårdsliv» setter tonen for utviklingen av en levende og attraktiv bydel, der det er godt å bo og virke.

Sted
Trondheim
År
2023 –
Formål
Byutvikling
Størrelse
177 daa.
Byggherre
R. Kjeldsberg

Nært og sosialt

Konseptet tar utgangspunkt i menneskers behov for sosiale møteplasser og nærhet til hverdagslige gjøremål og funksjoner (bylivet), behovet for nærhet til naturen, rekreasjon, urban dyrking og det grønne (parklivet), samtidig som man har et behov for et sted å trekke seg tilbake til, og være mer for seg selv, og hvor området er mer oversiktlig og sosial kontroll ivaretas gjennom naboskapet (bakgårdslivet).

En bærekraftig bydel

Bærekraftige og klimatilpassede løsninger har særlig fokus. Det jobbes her med å se på klimakonsekvenser for prosjektets arealbruk, energiutnyttelse og materialbruk gjennom en klimanorm, som skal være en målestokk for klimavennlig planlegging, og sikre at løsninger gir et lavere klimafotavtrykk.

Detaljreguleringsplanen omfatter et planområde på 177 daa. Reguleringsplanen skal legge til rette for 115 000 m2 BRA fordelt på bolig, studentboliger, kontor, felleshus, bibliotek og tjenesteyting, samt utviklingen av Sluppenveien som en ny bygate i bydelen.