0 of 0 for ""

Sted

Bærum

År

2018 – 2020

Oppdragsgiver

Bærum kommune

Størrelse

700 000 NOK

Våre fag

Overvannshåndtering, flomveier, skybrudd, blågrønne løsninger

Skybruddsmasterplan Nadderud

Formålet med prosjektet var å å sikre en bærekraftig overvannshåndtering i trinn 3 i tretrinnsstrategien i hele Nadderud nedbørsfelt. Skybruddsmasterplanen er et geografisk planleggingsverktøy for helhetlig håndtering av oversvømmelsesrisiko ved ekstremregn i et nedbørsfelt. Skybruddsmasterplanen inneholder derfor tiltak som fordrøyer og avleder overvann som ikke håndteres av ledningsnettet. Målet er å flytte vann fra områder der det i dag gjør skade eller forårsaker uønskede konsekvenser for samfunnet til områder der denne risikoen er mindre. 

Bildet viser en 3D-modell av et kart over Nadderud og hvor overvannet vil ta veien

Det ble laget en overflatemodell for oversvømmelse på terreng ved ekstremregn (Mike 21/Flood) som ble sammenkoblet med kommunens ledningsnettmodell. I modellen ble det simulert fremtidige ekstremregn, og konsekvensene ved disse hendelsene ble vurdert (skadekostnad, fremkommelighet og samfunnspåvirkning). 

Områdets blågrønne strukturer ble også vurdert, og det ble pekt på områder som særlig hadde et potensial for utvikling, med ønsket om at fremtidige overvannstiltak skal ha en tydelig effekt på blågrønne kvaliteter for innbyggere og biologisk mangfold. Nedbørsfeltet ble også klassifisert etter potensial for tiltak, for å kunne grunngi hvorfor det var særlig viktig å utnytte enkelte områder. 

Hovedresultatet i prosjektet var utarbeidelsen av en tiltaksplan, som bestod av ulike typer tiltak på overflaten (åpne flomveier, bekkeåpninger, fordrøyning etc.). Totalt ble det identifisert 117 tiltak for håndtering av oversvømmelse på overflaten. Det ble i den forbindelse avholdt en halvdags-workshop med en bred gruppe fagpersoner fra ulike avdelinger i Bærum kommune. Effekten av de foreslåtte tiltakene ble dokumentert med simulering av tiltakene. For alle tiltakene ble det laget et dimensjoneringsgrunnlag slik at senere prosjekter lett kan se behovet for å gjennomføre en tilpasning til helhetlig overvannshåndtering. Tiltakene ble så kostnadsvurdert og prioritert i en handlingsplan basert på kriterier som effekt, gjennomførbarhet og kostnad. Som avslutning på prosjektet ble det gitt anbefalinger for forankring av tiltakene i fremtidige planer og prosjekter i Bærum kommune. 

Bildet viser et overgangsfelt fra et froskeperspektiv, og hvordan overvannet legger seg på asfalten.
Bildet viser en person som går ved et overgangsfelt. Overgangsfeltet er oversvømt. Det er overvann som har lagt seg på asfalten.