0 of 0 for ""

Sted

Samnanger

År

2019-2021

Oppdragsgiver

Statnett SF

Våre fag

Prosjektledelse, bygg, elkraft, elnett, grunn og geo, vei, vann og avløp, SHA, brann, elektro og BIM

Oppgradering og ombygging av eksisterende stasjon for å sikre fremtidig forsyning

Samnanger transformatorstasjon

Samnanger stasjon er et viktig knutepunkt i transmisjonsnettet i Bergensregionen og dagens nett er tungt belastet. Sweco har bistått Statnett med prosjekteringstjenester for etablering av ny sjakt som både avlaster eksisterende nett og gir kapasitet til mer fornybar produksjon i området.

Prosjektering av nye konstruksjoner i eksisterende anlegg der grunnlaget er mangelfullt eller fraværende kan være utfordrende. En suksessfaktor for prosjektet har vært den tidlige laserscanningen av anlegget som har gitt et godt grunnlag for alle fag, og som gir den nøyaktigheten som trengs for moderne prosjektering. I tillegg har god kommunikasjon, supplerende undersøkelser, samt tett oppfølging når kart ikke passer med terreng, vært nødvendig for å tilpasse nytt til gammelt innenfor dagens regelverk. Dette har blitt mulig gjennom et tett samarbeid mellom Statnett og Sweco, og sammen har vi funnet gode løsninger underveis.

Arbeidene på Samnanger ble utført i et eksisterende anlegg i drift, og tett på spenningssatte strømlinjer. Sterkt fokus på SHA gjennom hele prosjektet, god risikostyring og valg av løsninger som gav minst mulig nedetid, har vært nødvendige for gjennomførelsen. Samnanger ligger sentralt i transmisjonsnettet i Bergensregionen, og lang nedetid kunne i ytterste konsekvens medført at flere hundretusen kunder mistet strømmen og store verdier gikk tapt.

I tillegg til prosjektering av den 11m høye sjakta i betong med oljegrube, har Sweco prosjektert adkomstvei for ny transformator (300MVA – 150 tonn), føringsveier, sjaktstativ, linjeomlegging og utskifting av eksisterende utstyr i 300kV anlegget.