0 of 0 for ""

Sted

Nordkjosbotn, Balsfjord kommune – kommunegrense Storfjord

År

2018

Oppdragsgiver

Statens vegvesen, Region Nord

Størrelse

27 000 m2

Konsekvensutredning for reindrift

Sweco utarbeidet i 2018 konsekvensutredning for fagtema reindrift i forbindelse med reguleringsplan for ny E6 fra Nordkjosbotn til kommunegrense Storfjord. Formålet med konsekvensutredningen var å belyse de vesentlige konsekvensene som veiprosjektet ville få for reindriften i området, samt å beskrive den kumulative virkningen (samlet belastning) for reinbeitedistriktet av planforslaget og andre planlagte og gjennomførte tiltak i området. 

Planforslaget berører Lakselvdalen-Lyngsdalen reinbeitedistrikt, blant annet ved at eksisterende barriere (E6) vil utvides og forsterkes. Reinbeitedistriktet benytter områdene vest av eksisterende E6 som beiteareal vår, sommer og høst og flytter rein hver høst og vår på veg til og fra vinterbeiter i Finnmark. Reinbeitedistriktet har hatt store utfordringer med eksisterende veganlegg, blant annet i forbindelse med flytting.  

Sweco har samlet informasjon, befart området, hatt løpende kontakt med kunde, reinbeitedistrikt og fagmyndighet (Fylkesmannen i Troms). Ut fra innsamlet kunnskap har Sweco vurdert konsekvenser av forslått tiltak (ny E6) og kommet med forslag til avbøtende tiltak for å redusere negative virkninger for reinbeitedistriktet og utøvelsen av reindrift.  

 

Bildet viser en mann og en hund som står med ryggen til kamera og ser nedover en dal på høsten