0 of 0 for ""

Sted

Lillestrøm

År

2018 – 2020

Oppdragsgiver

Nedre Romerike Avløsselskap IKS

Størrelse

700 000 NOK

Våre fag

Prosjektledelse, KP, byggeledelse, ansvarlig søker, BIM-koordinator, miljø, planfag, VVS og ingeniørgeologi

OREA-prosjektet

NRA og eierkommunene skal bidra til å oppfylle EUs vanndirektiv. Dette medfører krav til bedret vannkvalitet i alle vassdrag som er påvirket av forurensinger. For Nitelvas del skal dette oppnås innen år 2027. I tillegg er det ønskelig å tilrettelegge for fortsatt vekst i regionen. For å nå disse målene skal NRA bygge ut dagens avløpsrenseanlegg med et nytt rensetrinn som skal resultere i en omfattende økning av behandlingskapasiteten på anlegget. Dette nye behandlingstrinnet kalles for OREA (OvervannsREnseAnlegg).  

Ved mye nedbør oppstår så stor tilrenning at anlegget i dag ikke har kapasitet til å behandle avløpsvannet, og da må noe av vannet slippes urenset ut i Nitelva. OREA er et nytt prosesstrinn som skal rense vannet som i dag går i overløp forut for dagens avløpsrenseanlegg ved stor tilrenning til anlegget. Tiltaket betyr at utslippet av urenset avløpsvann vil opphøre med unntak ved helt spesielle nedbørsituasjoner. Dette vil medføre forbedret vannkvalitet i Nitelva. Dagens avløpsrenseanlegg har en kapasitet på ca 1400 l/s. OREA skal ha en kapasitet i tillegg på ca 2800 l/s.  

Sweco har deltatt i prosjektet fra innledende premissavklaringer og gjennomføringsstrategi frem til gjennomføringen av prosjektet og oppfølging i garantiperioden. Sweco har innehatt rollen som prosjektleder, prosjekteringsleder, byggeledere, rådgivende ingeniører, ingeniørgeologi, rådgivende ingeniør VVS, fagansvarlig maskin/prosess, ansvarlig søker, plan-, miljø- og brannteknisk rådgivning.  

OREA-prosjektet har medvirket til forbedret vannkvalitet i Nitelva og Øyeren, både ved at utslipp av urenset overløpsvann unngås fra avløpsrenseanlegget, og ved at den økte kapasiteten på anlegget muliggjør at større avløpsmengder kan overføres til avløpsrenseanlegget i stedet for at det slippes ut lokalt fra pumpestasjoner eller overløp på ledningsnett. 

Bildet viser maskinene på innsiden av renseanlegget
Bildet viser pumpekjelleren i renseanlegget