0 of 0 for ""

Nye Aker Sykehus

Team Aker, bestående av Sweco, Ratio arkitekter, Arkitema Architects, Muliticonsul og Bygganalyse, har siden høsten 2022 bistått Helse Sør-Øst RHF med planlegging av Nye Aker sykehus. Swecos prosjektgruppe består av dyktige fagpersoner innen sykehusplanlegging, arkitekturprosjektering, teknisk anlegg og infrastruktur, som sammen arbeider med å skape et sykehus i verdensklasse.

Forprosjektrapporten ble overlevert til Helse Sør-Øst RHF i oktober 2022.

Et av tiårets største byggeprosjekter i Norge

Nye Aker sykehus blir et stort lokalsykehus med akuttfunksjoner, og vil være lokalsykehuset for en betydelig andel av Oslos befolkning innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Sykehuset har også store arealer viet til forskning og undervisning.

Tomten utgjør 186 mål, og ligger på en høyde nord for Sinsen. Sammen med de eksisterende byggene, vil det nye sykehuset tilrettelegge for en fremtidsrettet pasientbehandling. For å gi merverdi til både pasientbehandling, byen og innbyggere er det lagt vekt på god integrering av gammelt og nytt, bygninger og grøntområder, samt logistikk og trafikk.

Det nye sykehuset består av et nybygg på 170 00 kvadratmeter, i tillegg til rehabiliterte bygninger på totalt 20 000 kvadratmeter. Forutsatt vedtak om investeringsbeslutning i Helse Sør-Øst, samt godkjent reguleringsplan i 2022, skal sykehuset stå klart til å ta imot pasienter i 2031. Omtrentlig varighet for prosjektet er vurdert til 7,5 år, fra oppstart av grunnarbeid fram til klinisk drift.

Klima og miljø

Prosjektets miljømål bygger på «Grønt Sykehus»-standarden til Sykehusbygg, og prosjektstyrets vedtak om BEEAM-NOR miljøsertifisering. For sykehusets nybygg er det lagt til grunn løsninger som skal tilfredsstille standardkravene for passivhus og energimerke A.

I forbindelse med byggingen har Sweco gjennomført en ombrukskartlegging av eksisterende bygningsmasse. Ved å bevare eksisterende bygningskomponenter hindrer man avfall, og sparer både bygg- og prosjekteringskostnader med tilhørende klima- og miljøbelastninger.

Sikker strømforsyning

Swecos fagansvarlig for elektro har jobbet for at sykehuset skal ha kontinuerlig elektrisk kraft, og garantert avbruddsfri strømforsyning – selv om den eksterne strømforsyningen svikter. Løsningen er Diesel roterende UPS (DRUPS). DRUPS er velprøvd teknologi som installeres ved andre kritiske virksomheter, som for eksempel datasentre. Dette blir første gang teknologien benyttes i fullskala ved sykehusbygging i Norge.

Sweco sin rolle

Sweco har oppdragslederansvaret i prosjekteringsgruppen, og bidrar også med prosjekteringsledelse, prosjektstøtte og mer enn 25 fagområder i prosjekteringen av det nye sykehuset.

Se mer om prosjektet her.

Hele forprosjektrapporten kan leses her.