0 of 0 for ""

Sted

Malm, Steinkjer kommune

År

2019 – 2020

Oppdragsgiver

Steinkjer kommune

Størrelse

Ca 2,4 MNOK

Miljøundersøkelser av Tjuin Næringsområde

Sweco har gjennomført geotekniske grunnundersøkelser, miljøundersøkelse av sedimentene som dekker et område på ca 180 000 m2 og marin naturkartlegging utført med ROV og hydrologisk modellering i forbindelse med planlagt utfylling i sjø. Undersøkelsen avdekket at sjøbunnen i det undersøkte området var i svært dårlig tilstand med hensyn til forurensning (tilstandsklasse 5), og det var nødvendig å utføre omfattende tiltak for å begrense spredning av sedimenter under eventuell utfylling. Forurensningen har sannsynligvis sammenheng med historisk gruvedrift i området der store mengder avgangsmasser ble deponert i Beitstadsundet. Naturkartleggingen viste en relativt artsfattig fauna, og det ble ikke registrert spesielle naturtyper eller samfunn på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå som vil ta skade av en utfylling. Det er utviklet tiltaksplan for å unngå spredning av forurensning ved en eventuell utfylling. 

 

Copy link
Powered by Social Snap