0 of 0 for ""

Sted

Tromsø

År

2020 – 2021

Oppdragsgiver

Tromsø kommune

Klimatilpasset utbygging ved sjøen

Tromsø kommune har store utfordringer når det kommer til stormflo og havnivåstigning. Sweco har utarbeidet et konsept med aktuelle tiltak som kan senke risikoen for skader knyttet til stormflo og havnivåstigning i et fremtidig klima. Konseptet består av prinsippskisser av løsninger for ulike områdetyper, samt diskusjon rundt løsningene. Disse prinsippene kan anvendes videre i hele Tromsø ved sikring av den sjønære bebyggelsen, eller ved nybygging ved sjøen. Viktige momenter i arbeidet har vært å ta hensyn til flomveier og overvannshåndtering innenfor flomvernet, sikre påbyggbarhet til å utvide tiltakene når havet fortsetter å stige, sikre en bærekraftig arealplanlegging i nye områder og foreslå aktuelle planmessige føringer for ny og eksisterende bebyggelse og byrom. Prosjektet resulterte i en rapport med anbefalinger for Tromsø, hvor prinsippskisser av løsninger for ulike typer områder ble vist. 

Prosjektet ble gjennomført med en tverrfaglig prosjektgruppe, både fra Sweco og kommunen. Sentrale fag har vært kystsikring, vann og avløp, landskapsarkitektur og geoteknikk. I prosjektet ble det gjennomført fire kompetansehevingsmøter, med forelesninger om temaer som stormflovern, geoteknikk og vann og avløp i laveste sone. Disse møtene hadde omlag 50 deltakere fra aktuelle enheter i kommunens administrasjon. Ett av kompetansehevingsmøtene ble gjennomført som workshop hvor kommunens administrasjon, på tvers av avdelingene, sammen så etter løsninger for sikring og klimatilpasset utbygging av sentrum. 

Illustrasjon som viser hvordan overvannet vil renne ut fra nye bygg og samles i bunn av parken