0 of 0 for ""

Sted

Sandbukta – Moss – Såstad

År

2014 – 2021

Oppdragsgiver

Bane NOR SF

Våre fag

InterCity Sandbukta – Moss – Såstad

InterCity-triangelet knytter Oslo sammen med byene mot Lillehammer, Skien og Halden. Kollektivutbyggingen skal møte den sterke befolkningsveksten som ventes i årene fremover, og skal gjøre det lettere å pendle mellom byene på Østlandet. Sweco har fått i oppdrag å utrede og prosjekterer InterCity-parsellen Sanbukta – Moss – Såstad. Sweco har i et arbeidsfellesskap (Rambøll – Sweco ANS) utarbeidet detalj- og reguleringsplan med KU, samt byggeplan og pågående oppfølging i byggefase for Intercity Sandbukta – Moss – Såstad. Sweco og Rambøll har sammen planlagt parsellen InterCity Sandbukta – Moss – Såstad. Det utfordrer begge rådgivere til tett samarbeid, deling av kompetanse og tverrfaglige løsninger.

Prosjektet er delt inn i ulike entrepriser. Strekningen mellom Sandbukta – Moss – Såstad er ca. 10 km og inkluderer ny Moss stasjon i dagen, samt tunneler både sør og nord for Moss. Prosjektet startet med en optimaliseringsfase, blant annet for valg av trasé gjennom Moss sentrum.

 

Bildet viser to anleggsarbeidere i gult verneutstyr som står foran en stor, svart tunnel.

Utfordring
InterCity-triangelet knytter Oslo sammen med byene mot Lillehammer, Skien og Halden. Kollektivutbyggingen skal møte den sterke befolkningsøkningen som ventes i årene fremover og gjør det lettere å pendle mellom byene på Østlandet. Sweco utreder og prosjekterer InterCity-parsellen Sandbukta-Moss-Såstad. Sweco har i et arbeidsfellesskap (Rambøll-Sweco ANS) utarbeidet detalj- og reguleringsplan med KU, samt byggeplan og pågående oppfølging i byggefase for Intercity Sandbukta-Moss-Såstad. Prosjektet startet med en optimaliseringsfase, bl.a. for valg av trasé gjennom Moss sentrum.

Løsning
Risikoanalyse og kartlegging av verdiskapning:
Ved oppstart ledet våre prosessledere en risiko- og mulighetsanalyse knyttet til oppdraget. Mulige risiki og tiltak for å møte disse og muligheter oppdraget kan by på ble analysert. Verdiene som blir skapt i oppdraget ble kartlagt.

Optimalisering:
Våre prosessledere ledet diskusjoner og koordinerte optimaliseringsfasen. Vurderinger fra alle tekniske fag utgjør en optimalisering av tidligere utredninger, foreslåtte linjealternativ og muligheter for fremtidige tilpasninger.

Medvirkning og involvering:
Medvirkning og involvering av interessenter er en viktig del av oppdraget. Det er stor lokal interesse for prosjektet og mange ulike synspunkter. Våre prosessledere leder medvirkningsmøter for å imøtegå politiske føringer, innbyggernes synspunkter og andre aktørers ståsted i saken. Dette gir brede diskusjoner og sikrer involvering i spørsmålet om hvordan Moss by og stedene rundt blir påvirket av InterCity-utbyggingen.

Resultat
Utfordringer og suksessfaktorer
Planoppgavene har vært komplekse og omfattende og gjennomført med stramme tidsfrister. Omfattende anleggsarbeider vil i lengre tid foregå midt i sentrum av Moss. Noen av prosjektets utfordringer og suksessfaktorer har vært:
• Vurdering av og tekniske løsninger på kompliserte grunnforhold
• Helhetlig plan for infrastrukturutbygging som ivaretar alle sentrale aktører i området (som f.eks. fergetrafikken, Statens vegvesen og private utbyggere og grunneiere)
• Stasjonsutforming og skape velfungerende knutepunkt i Moss for byliv og trafikk
• God kommunikasjon med lokalsamfunnet

To smilende mennesker i gult verneutstyr og hjelm. Står på Moss togstasjon som er under utbygging. Overgangsbru i tre i bakgrunn.