0 of 0 for ""

Haugesund Sjukehus

Haugesund Sjukehus utvides og bygges om for å håndtere forventet aktivitetsvekst, gi nye behandlingstilbud og mer funksjonelle løsninger for pasienter og ansatte. Første byggetrinn består av et nybygg på ca. 18.000 kvm med en behandlingsfløy for somatiske enheter og en lavere sidefløy for psykisk helsevern og rus. Nybygget skal romme tunge behandlingsfunksjoner som felles akuttmottak for somatikk og psykisk helsevern, operasjonsstuer, intensivenhet, observasjonspost, fødeavdeling og fullautomatisert laboratorier. For å opprettholde gode funksjonelle sammenhenger etter at nybygget er tatt i bruk skal det også foretas omrokkering og ombygging av ca. 6.000 kvm i eksisterende sykehus. Målet er å samlokalisere sengeposter og poliklinikker, samt å redusere grensene både mellom somatikk og psykisk helsevern og mellom medisin og kirurgi. Gjennom prosjektet får sykehuset større kapasitet og utvides i henhold til passivhusstandard og «grønt sykehus».

Bildet viser en tom etasje som holder på å bli bygget i betong og to mennesker
Bildet viser en heisekran med en mann som står oppunder taket. Byggeplass og betong.

Det nye sykehuset i Haugesund får et felles akuttmottak for alle pasienter og legger til rette for en driftsmodell med fullt integrerte kliniske sentre. Dette innebærer at det er pasientens behov for tjenester som er utgangspunktet for hvordan bygget ser ut. Allerede når første byggetrinn står klart høsten 2021 vil pasienter, besøkende og ansatte oppleve et forbedret tilbud.

I arbeidet med planlegging, prosjektering og gjennomføring har bærekraft vært sentralt, i tråd med målene i «grønt sykehus». Blant annet har man fokusert på å redusere svinn, øke gjenbruk ved ombygging og å redusere reiseaktiviteten gjennom bruk av elektroniske møter. I tillegg har man prioritert å bruke bygningsprodukter med lave klimagassutslipp og valgt løsninger som reduserer energiforbruket.

Haugesund sykehus under bygging, bilde av fasaden

Sweco har bidratt med alle ingeniørfagene, teknisk program, konseptstudier, skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt for nybygget, samt i forprosjekt for ombygging av eksisterende bygningsmasse. I tillegg har Sweco utarbeidet ny reguleringsplan, inklusiv konsekvensutredning, samt gjennomført tilstandsvurdering, miljøkartlegging og flere mindre prosjekteringsoppdrag knyttet til oppgradering av eksisterende tekniske anlegg ved sykehuset.

Headerbilde: Momentum Arkitekter