0 of 0 for ""

Sted

Haugenstua, Oslo

År

2012 – 2015

Oppdragsgiver

Først landskapsarkitekt Sundt & Thomassen, deretter Oslo kommune, Bymiljøetaten

Størrelse

1,2 MNOK

Våre fag

Overvann, VA, Hydrologi, Geoteknikk

Bekkeåpning av Julsbergbekken

På oppdrag for Oslo kommune, Bymiløetaten, har Sweco bistått i arbeidet med åpning av Julsbergbekken som har gått i rør/ kulvert i området mellom Høybråten og Haugenstua i Oslo. Bekkeåpningen var en del av parkprosjektet Bygger’n med lekeplass. Bekkeåpningens lengde er ca. 300 m.

Swecos har bistått med disse fagområder i prosjektet: overvann, VA, hydrologi, biologi og geoteknikk.

I tett samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo kommune, og landskapsarkitekter fra Sundt & Thomassen ble det først utarbeidet et forprosjekt med kostnadsoverslag for bygging. Dette ble bearbeidet videre gjennom en detaljeringsfase, og etter anbudskonkurranse ble bygging iverksatt.

Prosjektet ble nominert som kandidat til Oslo By’s arkitekturpris i 2016.

 

Bildet viser åpningen av Julsbergbekken et år etter åpning. Platting og sti over elven, med grøntarealer på begge sider.

Problemstillinger som har vært belyst er:

– Dimensjonerende vannføring
– Beregning av nødvendige steinstørrelser og tverssnitt på bekkeløp
– Detaljoppbygging av bekkebunn (som ligger over grunnvannstand)
– Detaljering av «tilførselpunkt for overvann til bekk»
– Tilpasning til SVVs samtididge bygging av høyhastighets gang- sykkelveg
– Detaljering av øvrige tilførsler til bekkeløp (fra sandfang i området)
– Detaljering av påslipp tilbake til bekkelukking
– Detaljering av mulighet for tilførsel av rent vann i evt. Tørkeperioder
– Vurdering av nødvendig massesammensetniong/ siktekurve for bunnsubstrat i bekken
– Vurdering av hvilke planter og vekster som egner seg i bekken