STRINDHEIMTUNNELEN, DAGSONE VEST: SMART LØSNING PÅ UTFORDRENDE VEISTREKNING

Strindheimtunnelen i Trondheim er et av Norges mest utfordrende veiprosjekter. En strekning av tunnelen ble kåret til «Årets anlegg» i 2014. Swecos eksperter på geoteknikk, bergteknikk og byggeteknikk bisto NCC Construction både i prosjekteringen og i anleggsutførelsen og løste store faglige utfordringer.

FAKTA

Prosjekt
Strindheimtunnelen

Oppdragsgiver
NCC Construction AS

Sted
Trondheim

Periode
2009-2012

Kompetanse
Bygg- og konstruksjonsteknikk, geoteknikk, ingeniørgeologi og anleggsteknikk

OPPGAVE OG LØSNING

Mesteparten av den 2,5 kilometer lange Strindheimtunnelen går i fjell. Utfordringen var knyttet til en 350 meter lang strekning gjennom en kvikkleiresone og et tunnelpåhugg med liten bergoverdekning og verneverdig bebyggelse tett på.

Store faglige utfordringer
Fundamenteringen av en så stor tunnelkonstruksjon på et område med bløt kvikkleire, var svært krevende. Grunnen ble kalkstabilisert. Geoteknikerne sørget for stabile spuntvegger ved å bore rørspunt ned i berget. Flere tiltak ble iverksatt for å unngå senkning av grunnvannsnivået og setninger i omgivelsene. NCCs team jobbet frem teknisk løsning, gjennomførte prosjekteringen og utarbeidet i hovedsak de geotekniske løsningene. Sweco fageksperter hadde ansvaret for å prosjektere betongtunnelen og utarbeide arbeidstegninger. Vi var en viktig bidragsyter ved geotekniske beregninger og leverte alle tegninger og beregninger på struktur (stål og betong).

Godt teamarbeid gir resultater
Statens vegvesen har beskrevet prosjektet som noe av det mest kompliserte de har gjennomført. Byggeindustrien anerkjente innsatsen ved å kåre Strindheimtunnelen til Årets Anlegg 2014. Sweco bidro til at NCC fikk realisert idéen om å bruke sikre løsninger på en ny måte. Godt teamarbeid mellom alle prosjektaktørene la grunnlag for suksessen.

STRINDHEIMTUNNELEN: SMART LØSNING PÅ UTFORDRENDE VEISTREKNING

STRINDHEIMTUNNELEN: SMART LØSNING PÅ UTFORDRENDE VEISTREKNING

Kontaktperson