FREDETE KULTURMINNER: SWECO UTREDER VIKTIGE KULTURMINNER I NORGE

Hva er årsaken til at kulturminner går tapt eller blir skadet? Hva er effektene av klimaendringer og vernetiltak? Riksantikvaren har gitt Swecos arkeologer i oppdrag å overvåke tilstanden til automatisk fredete kulturminner i ti kommuner.

FAKTA

Prosjekt
Automatisk fredete kulturminner

Oppdragsgiver
Riksantikvaren

Sted
Ti kommuner i Norge

Periode
2015-2020

Kompetanse
Kulturminner og kulturmiljø, arealplanlegging

OPPGAVE OG LØSNING

Funnene fra overvåkingen gir Riksantikvaren grunnlag for å rapportere og styre ut fra de nasjonale målene for kulturminneforvaltningen. Sweco analyserer resultatene fra overvåkingen og identifiserer årsaker til tap og skade og effekter av klimaendringer og vernetiltak.

Sweco avdekker trusselbilder for kulturminnene
I perioden 2015–2020 vil vi hente inn data fra ti kommuner gjennom dokument- og kartstudier og registrering av feltarbeid. For hver kommune analyserer vi hvilke kulturminner som går tapt, årsakene til tapene og virkningen av ulike former for vern. De ti kommunene er: Tromsø, Trondheim, Fræna, Kautokeino, Sandnes, Skjåk, Bømlo, Sortland, Sarpsborg og Modum.

Vi kobler sammen flere fag
Resultatet av tilstandsovervåkingen blir samlet i en rapport. I dette oppdraget har Sweco koblet sammen arkeologisk kompetanse og praktisk arealplanerfaring. Det gir oss en unik mulighet til å vurdere hvordan vi kan verne kulturminner og samtidig disponere arealene der de befinner seg.

Noen kulturminner er fredet uansett
Automatisk fredete kulturminner omfatter alle faste spor etter mennesker fra før 1537, bygningsrester eldre enn 1650, marine kulturminner eldre enn 100 år og samiske kulturminner eldre enn 100 år.

SWECO UTREDER VIKTIGE KULTURMINNER I NORGE

SWECO UTREDER VIKTIGE KULTURMINNER I NORGE

Kontaktperson

  • Ann Katrine
    Birkeland
    Rådgiver kulturminner og kulturmiljø
    +4790084128
    Fraq r-cbfg