BYBANEN I BERGEN: BEDRE KOLLEKTIVTILBUD OG BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

Bybanen i Bergen er med å forme byen og knytter bydelene sammen. Banen er Bergens viktigste satsning for å øke kollektivandelen i Bergen. Målet er å skape en transportløsning som alle innbyggerne kan bruke. Sweco er blitt tildelt arbeidet med å planlegge og prosjektere byggetrinn 4 fra Bergen sentrum via Haukeland universitetssykehus til Fyllingsdalen.

Fakta

Prosjekt
Bybanen, byggetrinn 4

Oppdragsgiver
Regulering: Bergen kommune, etat for plan og geodata - Prosjektering: Bybanen Utbygging

Sted
Bergen

Periode
2015-2021

Kompetanse
Bygg og konstruksjoner, BIM, plan og arkitektur, byggesak, prosjektledelse og prosjektadministrasjon, samferdsel, tekniske installasjoner, miljørådgivning, vann og avløp, sikkerhet

Oppgave og løsning

Reguleringsplan
Sweco har under utarbeidelsen av reguleringsplanforslaget samarbeidet tett med 3RW Arkitekter, Smedsvig Landskap, Sweco Rail, Sweco Arcitects, Trivector Traffic, Safetec, Veseth og Oslo Economics. Neste steg er at planen skal legges fram for første gangs behandling i byrådet i Bergen, og senere legges ut på offentlig ettersyn.

Ny linje fra sentrum til Fyllingsdalen
Bybanen inngår i Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø. Det er vedtatt at Bybanen skal utgjøre ryggraden i kollektivsystemet i Bergen. En viktig del av Bybanens funksjon er at den skal bidra til god byutvikling og styrke bystrukturen. På den måten skal Bybanen bidra til den gode byen og den gode reisen.

Linjen fra sentrum til Fyllingsdalen er en helt ny linje, og først nå kan man begynne å snakke om at et bybanenett er under utvikling. I prosessen med å fastsette detaljering av trasé for Bybanen er det gjennom en skissefase jobbet frem og vurdert en rekke løsningsforslag. Skissefasen har òg fungert som en innledende fase til konsekvensutredningen, der verdier og konflikter er tatt hensyn til i vurderingene. Prosessen har vært gjennomført i tett dialog med partene i Bergensprogrammet.

Linjen starter med ny midlertidig endeholdeplass i Kaigaten, følger eksisterende linje via Nonneseter til Bygarasjen, der den svinger seg ned Lungegårdskaien og utover langs Store Lungegårdsvann. Videre går den til Møllendal, Haukeland Sykehus, Kronstad, Mindemyren og Oasen før den ender opp ute i Spelhaugen. Sweco har hatt ansvar for strekket Nonneseter – Spelhaugen. Totalt 8 holdeplasser og ca. 10 km lang trase, der 5 km er i dagen og ca. 5 km er i tunnel.

Traséen er delt i tre delstrekninger, med hver sine planer: 1) Nonneseter – Kronstad, 2) Mindemyren 3) Kristianborg – Spelhaugen. For hver delstrekning er det utarbeidet et sett med teknisk forprosjekt, modell og plandokumenter. I tillegg er det utarbeidet konsekvensutredning, ROS, RAMS med mer for hele linjen.

BYBANEN I BERGEN: BEDRE KOLLEKTIVTILBUD OG BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

VISUALISERING

Se visualisering av planforslag Bybanen fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen.


Kontaktperson