BREVIK SKOLE: STØRRE OG BEDRE UTEMILJØ FOR ELEVENE I VESTBY

Vestby kommune valgte Sweco til å detaljregulere nye Brevik skole og tilhørende uteområder. Formålet med planen er å tilrettelegge for gode, trygge og solfylte uterom for barn og unge.

FAKTA

Prosjekt
Breivik skole

Oppdragsgiver
Vestby kommune

Sted
Vestby

Periode
2015

Kompetanse
Landskapsarkitektur, vei, trafikk, geoteknikk, akustikk

OPPGAVE OG LØSNING

Swecos oppdraget har bestått av å utvikle plandokumenter, utredninger, varslings- og medvirkningsprosess med berørte parter og dialog med Vestby kommune.

Elevene blir i nærområdet mens byggingen pågår
I planen legger Sweco opp til å bygge den nye skolen på dagens grusbane, slik at elevene kan fortsette å gå på skole i nærområdet sitt frem til den nye står ferdig. Anlegget skal legge til rette for en mer trafikksikker adkomst for myke trafikanter og tilby en mer ryddig parkeringsstruktur.

Sweco har ledet en åpen planprosess
Vi har vært opptatt av effektivitet og fremdrift, men også at prosessen er åpen for innspill fra kommunen, naboer og andre berørte. I konsepttegningene og skissene av mulig bygningsvolum og sol- og skyggeforhold har vi brukt enkle to- og tredimensjonale modeller.

Planen er robust og fleksibel
Sweco har lagt til rette for fremtidige utvidelser for å gi plass til flere elever og ansatte. Planene skal beskytte Brevik tjern og bolig- og grøntområder i nærheten mot påvirkning, og gi tryggere og bedre uteområder for barn og unge.

Bærekrafttiltak
- Planen er robust og fleksibel, slik at det gis rom til prosjektering og fremtidige endringer.
- Planen legger til rette for en bedre arealutnyttelse av skoleområdet, hvor det blir plass til flere elever og ansatte.
- Planen sikrer at Breviktjern og omkringliggende bolig- og grøntområder ikke berøres i større grad enn tidligere.
- Planen fremmer tryggere og bedre uteområder for barn og unge.
- Det er i tillegg til ROS-analyse laget et miljøprogram som beskriver miljømål og miljøoppfølging i anleggsfasen.

BREVIK SKOLE MED STØRRE OG BEDRE UTEMILJØ

Kontaktperson

  • Birgitte
    Rodum
    Gruppeleder Landskap Oslo
    +4748107705
    Fraq r-cbfg