TORGGATA I OSLO: BYUTVIKLING I PRAKSIS

Torggata i Oslo sentrum er oppgradert for å ta vare på et spennende urbant liv i et byrom der gående og syklende har førsteprioritet. På oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune har Sweco gjennomført alle faser i prosjektet.

FAKTA

Prosjekt
Torggata, Oslo

Oppdragsgiver
Oslo kommune, Bymiljøetaten

Sted
Torggata, Oslo sentrum

Periode 
2010–2014

Kompetanse
By- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, vei, trafikk, prosessledelse, belysning, elektro, vann og avløp, geoteknikk, bygg- og konstruksjonsteknikk

OPPGAVE OG LØSNING

Oslo kommune ga Sweco en tydelig føring for prosjektet: Biltrafikken må vike for syklister og gående i Torggata. Sweco har skapt et hyggelig og uhøytidelig byrom med torgpreg samtidig som Torggatas særpreg er bevart.

Torggata er blitt ny og moderne
Nå regjerer syklistene i kjørebanen, som er gjort smalere. Biltrafikken er begrenset til varelevering på utvalgte stoppesteder. Nye, brede fortau har gitt bedre plass til myke trafikanter og butikker og kafeer. I møbleringssonen er det benker, sykkelparkeringer og grønne trær. Swecos team med byplanleggere, landskapsarkitekter og en rekke tekniske fag har samarbeidet tett hele veien. Vi har utredet ulike måter å løse gatetverrsnittet på, før vi valgte den løsningen som fungerer best i praksis.

Prosjektet ble nominert til Oslo bys arkitekturpris 2015
Nominasjonen er et resultat av godt samarbeid og åpenhet. Torggata-prosjektet involverte en rekke interesser. Kommunen, byantikvaren, politiet, beboere, gårdeiere og næringslivsaktører ønsket informasjon og muligheten til å komme med innspill. Så langt har vi fått veldig mange positive tilbakemeldinger både fra fagfolk og innbyggere. Vi berømmer Oslo kommune for å prioritere kvalitet i prosjektet.

Løsning for fremtidens bygater
Løsningene i Torggata har etter åpning fått gode tilbakemelding fra gårdeiere, butikkeiere og et bredt spekter av brukere. Dette åpner for å planlegge fremtidens bygater ved å prioritere gående og syklende slik vi har gjort her i Torggata.

Foto: Amund Johne og Oddrun Helen Hagen

Torggata i Oslo - byutvikling i praksis

Torggata i Oslo - byutvikling i praksis

Kontaktpersoner

 • Birgitte
  Rodum
  Gruppeleder Landskap Oslo
  +4748107705
  Fraq r-cbfg
 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg