SIKRINGSPROSJEKT: GODE SIKRINGSTILTAK BESKYTTER SAMFUNNET

Sikringstiltak skal verne menneskeliv og næringslivs- og samfunnsverdier. Sweco er flerfaglig rådgiver for et stort anonymt sikringsprosjekt i Norge. Formålet med prosjektet er å beskytte kunden mot tilsiktede og uønskede handlinger, spesielt med tanke på terrorhandlinger.

FAKTA

Prosjekt
Sikringsprosjekt i Norge

Oppdragsgiver
Anonymisert på grunn av oppdragets art

Sted
Flere lokasjoner i Norge

Periode
2015-d.d.

Kompetanse
Security, teknisk sikkerhet, ROS-analyser, brannsikkerhet, elektro, IKT, belysning og lysdesign, landskapsarkitektur, bygg og konstruksjonsteknikk, anleggsteknikk, vei og gate, hovedplan og saneringsplaner VA, prosjektadministrasjon, byggeledelse

OPPGAVE OG LØSNING

Sweco prosjekterer sikringstiltak som blir naturlig integrert i omgivelsene. I dette oppdraget har vi brukt en tverrfaglig gruppe som har samarbeidet med kunden i fasene rådgivning, budsjettering, prosjektering, anskaffelse og gjennomføring.

Sweco finner funksjonelle løsninger
Våre kompetente sikkerhetsrådgivere har vært sentrale når det gjelder oppgaveforståelse, løsninger og ytelser. Vi har utarbeidet beslutningsrapporter med illustrasjoner, alternative løsninger og budsjettpriser som oppdateres fortløpende. I dette prosjektet har Sweco levert sikringstiltak for bygninger og utendørsområder. En stram tidsplan er ivaretatt gjennom sterk og tydelig prosjektadministrasjon.

Tiltakene skal være «usynlige»
Alle tiltakene er gjennomført slik at de i minst mulig grad skal påvirke brukernes hverdag. Sweco har tatt hensyn til universell utforming, tilgang for nødetater, drift og vedlikehold.

Sweco har prosjektert disse sikringstiltakene:
- skuddsikring
- eksplosjonsvern
- manuelle og automatiske barrierer mot kjøretøy
- sikring av innganger og adgang for personell
- innsynsvern
- varslingssystemer, alarmer, tale og lys
- kameraovervåking

Kontaktperson