PRESTEGÅRDSJORDA: MULIGHETSSTUDIE FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING I ALTA

Alta sentrumsutvikling AS og Alta kommune ønsker å gjøre Prestegårdsjorda til et sosialt og økonomisk bærekraftig område for byutvikling. Sweco har gjennomført en mulighetsstudie på oppdrag fra Alta sentrumsutvikling AS ved Clemens Eiendom AS og samarbeidspartnerne Coop Finnmark AS og Roald Johansen AS.

FAKTA

Prosjekt
Prestegårdsjorda – mulighetsstudie

Oppdragsgiver
Clemens Eiendom AS, Coop Finnmark AS og Roald Johansen AS

Sted
Alta

Periode
2015

Kompetanse
By- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, vei, trafikk, vann og avløp, geoteknikk

OPPGAVE OG LØSNING

Sweco har utredet bærekraftige og helhetlige løsninger slik at Prestegårdsjorda kan bli en funksjonell og brukervennlig bydel. Området inneholder arealer til boliger, kontorer, offentlige funksjoner, handelspark og en ny fotballarena. Vi har skissert to alternative plangrep for området. Planene skal brukes som innspill til reguleringsplanarbeidet i neste fase.

Vi forsterker områdets identitet
Prestegårdsjorda vil kunne bli en urban bydel i Alta, med trygge byrom og variert bebyggelse. Denne identiteten tar vi hensyn til når vi integrerer en trinnvis utvikling i prosjektet. Det er viktig å gjøre en god stedsanalyse og finne hvilke kvaliteter og utfordringer som finnes. For oss er det viktig å ta vare på og utvikle kvalitetene i området slik at dette skaper en tilhørighet og sammenheng med tilgrensende områder og målpunkter i Alta. Vi har i tillegg satt fokus på å sikre økonomisk forutsigbarhet for alle parter.

Sweco har tverrfaglig kompetanse
Allerede i skissefasen har vi jobbet tett i et tverrfaglig team. Her har vi vårt team bestått av arkitekter, landskapsarkitekter, by-, vei- og trafikkplanleggere, og fagpersoner med kompetanse på akustikk og geoteknikk. Vi har tegnet ut planer i 2D og 3D med gode prinsippløsninger for veier og gater, plasser og byrom, grønnstrukturer og overvannshåndtering. Planene inneholder også løsninger for arealutnyttelse og bebyggelsesstruktur.

PRESTEGÅRDSJORDA:BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING I ALTA

PRESTEGÅRDSJORDA:BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING I ALTA

kONTAKTPERSON