OSLOMARKA: SWECO KARTLEGGER UNIKE FRILUFTS- OG NATURVERDIER

I 2015 fikk ni skogsområder status som naturreservater. Åtte av dem ble vernet etter en anbefaling fra Swecos utredning av Oslomarka. Det som gjør Oslomarka helt spesiell, er at så mange mennesker bor så nært et stort og viktig frilufts- og naturområde.

FAKTA

Prosjekt
Kartlegging av Oslomarka

Oppdragsgiver
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Sted
Oslomarka

Periode
2012 - 9 skogsområder vernet i 2015

Kompetanse
Ytre miljø, konsekvensutredning og planlegging, miljøutredninger

OPPGAVE OG LØSNING

Oslomarka har et areal på ca. 1700 kvadratkilometer og berører 19 kommuner fordelt på fem fylker.

Markaloven trådte i kraft i 2009
Loven skal verne områder med verdi for friluftsliv og biologisk mangfold. Forvaltningen av Oslomarka har et langsiktig perspektiv.

Vår erfaring er nyttig for samfunnet
Sweco har mye kunnskap om biologisk kartlegging av friluftsområder og kartlegging og forvaltning av natur. I arbeidet med å kartlegge friluftsverdiene i Oslomarka innenfor et område på 45 kvadratkilometer benyttet vi en ny metodikk med rutenett på 100 x 100 ruter. Vi ga områdene verdi på grunnlag av skogselementer, landskapselementer og opplevelseselementer.

Swecos rapport «Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i Oslomarka» har gitt konkrete resultater på kort tid og er til stor nytte for samfunnet.

 FRILUFTS- OG NATURVERDIER I OSLOMARKA

 FRILUFTS- OG NATURVERDIER I OSLOMARKA

Kontaktperson