MIRA RENSEANLEGG: ET MILJØTILTAK SOM GIR BEDRE VANNRENSING

Midtre Romerike Avløpsselskap IKS (MIRA) bygger et nytt renseanlegg for avløpsvann ved Tangen. Anlegget skal betjene kommunene Gjerdrum, Fet og Sørum. Sweco har ansvaret som prosjekteringsleder og rådgiver for overføringsanlegget fra kommunene Gjerdrum og Sørum.

Prosjekt
MIRA renseanlegg

Oppdragsgiver
Midtre Romerike avløpsselskap IKS

Sted
Sørum og Gjerdrum kommuner 

Periode
Avsluttes i 2016

Kompetanse
Ledningsteknikk, Hydraulisk modellering av VA-ledningsnettet, vei og gate, ROS-analyse, risikovurdering, miljøutredning, uavhengigkontroll geo, ansvarlig søker

OPPGAVE OG LØSNING

Dette er et bærekraftig miljøtiltak, som i henhold til EUs vanndirektiv bevarer, beskytter og forbedrer miljøstatus i vassdrag. 

Variert terreng og grunnforhold
Det nye overføringsanlegget skal lede alt avløpsvann fra kommunene Gjerdrum og Sørum til MIRA IKS. Anlegget strekker seg over naturområder og tettbebyggelse og omfatter 17 km med overføringsledning for avløp, fire pumpestasjoner og tre trykkbassenger. Styrt boring og rørpressing har vært nødvendig å prosjektere inn på en stor strekning. Rørdimensjoner varierer fra ø315mm til ø710mm PE rør. Geotekniske utfordringer langs hele strekningen er løst gjennom styrt boring og stabiliserende tiltak i terrenget. 

Langsiktige miljøhensyn
For å sikre at miljøkrav fastsatt i lover og forskrifter blir ivaretatt er det etablert en miljøoppfølgingsplan for prosjektet. Denne sikrer at miljøhensyn blir ivaretatt i gjennomføringsfasen og ved driften av det ferdige anlegget. 

MIRA RENSEANLEGG: ET MILJØTILTAK SOM GIR BEDRE VANNRENSING

MIRA RENSEANLEGG: ET MILJØTILTAK SOM GIR BEDRE VANNRENSING

Kontaktperson