INTERCITY: STORSTILT JERNBANEUTBYGGING GIR BEDRE TOGTILBUD PÅ ØSTLANDET

Kortere reisetid, hyppigere avganger og nyutvikling av både bolig og næring langs jernbanetraséen. Slik vil InterCity-satsningen påvirke befolkningen på Østlandet. Sweco har en sentral rolle i InterCity-utbyggingen på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad.

Fakta

Prosjekt
InterCity Sandbukta-Moss-Såstad

Oppdragsgiver
Jernbaneverket

Sted
Sandbukta-Moss-Såstad

Periode
2014-2024

Kompetanse
Samferdsel, BIM, miljørådgivning, vann og avløp, prosjektledelse og prosjektadministrasjon, bygg og konstruksjoner, plan og arkitektur, energisystemer, tekniske installasjoner

Oppgave og løsning

Det er forventet en betydelig befolkningsøkning i østlandsområdet fremover. Bare i Oslo og Akershus er det beregnet å komme 345.000 nye innbyggere frem mot 2040. Med sterk vekst i forventede folketall følger vekst i transportbehovet.

Dobbeltspor på Østlandet i 2024
Inne 2024 skal Jernbaneverket tilby Østlandet tog med dobbeltspor, hyppige avganger og ca. en times reisetid fra Hamar, Fredrikstad og Tønsberg til Oslo. Målet er at offentlig kommunikasjon skal ta unna det som kommer av trafikkøkning, slik at belastningen av veinettet inn mot Oslo ikke øker prosentvis like mye som befolkningen.

Strekningen Sandbukta-Moss-Såstad
Sweco i samarbeid med Rambøll er nå i gang med å utarbeide detaljplan for tekniske løsninger, og reguleringsplan for den ti kilometer lange strekningen Sandbukta-Moss-Såstad. Det inkluderer en ny stasjon i Moss, der det er store ambisjoner om å utvikle boliger og næring rundt stasjonsområdet. Denne strekningen har byggestart i 2018 og skal stå ferdig innen 2024.

InterCity-satsingen er bærekraftig byutvikling i praksis:

  • Bedre miljø: CO2-utslippet vil reduseres med 45.000 tonn per år.
  • Færre ulykker: Et fullt utbygd InterCity-område vil redusere antall skadde og drepte med omtrent 90 personer per år.
  • Mer tid i hverdagen: InterCity Østfold vil redusere reisetiden inn til Oslo mellom 20-40 minutter. Reisen mellom Halden og Oslo kuttes med 37 minutter.
  • Flere kollektivreisende: Antall brukere av InterCity i Østfold forventes å øke fra dagens 2,3 millioner til 4,8 millioner reisende.
  • Byutvikling: Nye transportmuligheter gjør det både lettere og mer attraktivt å bo og jobbe i regionen. InterCity-satsningen vil også medføre utbygging både på bolig og næring spesielt i stasjonsområdene.


Trinn for trinn
Denne figuren viser planlagt rekkefølge for utbyggingen av InterCity-nettet. Illustrasjon: Jernbaneverket.

Foto: Bård Gudim

INTERCITY: STORSTILT JERNBANEUTBYGGING GIR BEDRE TOGTILBUD PÅ ØSTLANDET

INTERCITY: STORSTILT JERNBANEUTBYGGING GIR BEDRE TOGTILBUD PÅ ØSTLANDET

SITAT

"Med sterk vekst i forventede folketall følger vekst i behovet for transport. Det er ikke mulig å bygge veikapasitet til å møte denne etterspørlselsveksten. Litt forenklet sier vi at jernbane i kombinasjon med smart arealutvikling er svaret."
- Anne Siri Haugen, Prosjektdirektør for Jernbaneverkets InterCity-satsing

Kontaktperson