E6 SØR-TRØNDELAG: BEDRE VEIER LØSER FREMTIDENS TRAFIKKBILDE

Flere veistrekninger på E6 har store utfordringer når det gjelder kapasitet. Trafikkmengden tilsier at det bør være tofelts vei med forbikjøringsparseller i landlige omgivelser. Statens vegvesen Region midt har bedt Sweco om å prosjektere ny to–trefelts vei på flere av de utsatte veistrekningene på E6 i Sør-Trøndelag.

FAKTA

Prosjekt
E6 Sør-Trøndelag

Oppdragsgiver
Statens vegvesen Region midt

Sted
Trondheim

Periode
2014–2016

Kompetanse
Prosjektadministrasjon, landskapsplanlegging, geoteknikk, akustikk, ingeniørgeo­logi,  ROS-analyser, vei, bygg- og konstruksjonsteknikk, anleggsteknikk, vann og avløp, elektro, kulturminner, urban hydrologi, arealplanlegging 

OPPGAVE OG LØSNING

Oppdraget dreier seg om tre veistrekninger, alle med varierende kvalitet, vekslende bredde og krapp kurvatur.

  • E6 Ulsberg–Vindåsliene omfatter reguleringsplan for en veistrekning på ca. 26,5 km som inkluderer tre tunneler.
  • E6 Korporalsbru–Prestteigen omfatter reguleringsplan for en veistrekning på ca. 8 km som inkluderer én tunnel.
  • E6 Vindåsliene–Korporalsbru omfatter regulerings- og byggeplan med planfrie kryss for en veistrekning på ca. 7 km som inkluderer én tunnel.


Bedre og sikrere trafikkløsning
Målet med planarbeidet er å øke trafikksikkerheten, redusere reisetiden og bedre fremkommeligheten. I planene er det også lagt til rette for å flytte den lokale persontrafikken over til kollektivtransport og gi en mer forutsigbar arealbruk. 

Sweco utfører forundersøkelser og utredninger før vi foreslår konkrete tiltak for det aktuelle veinettet. En tydelig prosjektstyring har vært viktig for å holde knappe tidsfrister og kommunisere med mange involverte aktører.

E6 SØR-TRØNDELAG: BEDRE VEIER LØSER FREMTIDENS TRAFIKKBILDE

Kontakt