State of the nation 2021

/siteassets/nyheter/vannkraft_770x380.jpg

State of the nation 2021

28 april 2021
I dag lanserer RIF ‘State of the nation’ for tredje gang.

State of the Nation er en vurdering av tilstanden på norske offentlige bygg, anlegg og infrastruktur. Rapporten er ført i pennen av fageksperter fra de største rådgiverfirmaene i Norge, deriblant Sweco.

– Den offentlige bygningsmassen og infrastrukturen utgjør en felles formue som vi alle eier en del av. RIF har derfor sett det som en viktig samfunnsoppgave å kartlegge verdiene og behovene. God kunnskap er avgjørende for å kunne forvalte disse verdiene riktig, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Etterlyser bedre rammebetingelser

Kaptiltet om tilstanden til norsk energiproduksjon er ført i pennen av Swecos energirådgiver Pål Preede Revheim.

I rapporten vurderes den norske energiproduksjonen til karakter 4. Det betyr at dagens energiproduksjon er solid og dekkende for dagens behov. Hva angår fremtidsutsiktene for norsk energiforsyning konkluderes det med at denne ikke er truet de neste 10 årene, men det betyr ikke at det ikke er behov for endringer.

– Det er bred enighet om at fremtiden er elektrisk, og i Norge sitter vi på store deler av ressursene som kan forvandle samfunnet til et fullt fornybart samfunn. Selv om 97 prosent av den norske elektrisitetsproduksjonen kommer fra fornybare energikilder, er bare rundt halvparten av energien som brukes i Norge fornybar, og dette må snus, sier Grete Aspelund, adm. direktør i Sweco Norge.

Hun understreker at vannkraft utgjør over 90 prosent den fornybare energiproduksjonen i Norge, og peker på at vannkraft i mange år har stått i skyggen for oljenæringen. Nå etterlyser hun bedre rammebetingelser.

– Vi må ikke glemme at vannkraften har stått for mye av nasjonsbyggingen vår. Utfordringen i dag er at vannkraftnæringen lider under rammebetingelser som ikke skaper lønnsomhet for eiere som har planer nyinvesteringer eller opprusting og utvidelse. I State of the Nation får vannkraftverk tilstandskarakteren 4, men mange anlegg nærmer seg eller har passert teknisk levetid. Det vil derfor være behov for betydelige reinvesteringer det kommende tiåret.

Aspelund etterlyser også en større sammenheng mellom Norges klimamål og behovet for ny fornybar energiproduksjon.

– Da trenger vi en tydelig og målrettet energipolitikk. Vi har all kompetansen som kreves, men når det offentlige selv sitter på 90 prosent av vannkraftverkene i Norge, må en tydelig og offensiv politikk på bordet, og den bør komme raskt.

Vil du fordype deg i Norges tilstand? Her finner du hele State of the Nation.