Melding om igangsetting av reguleringsarbeid for Malm Industripark, Steinkjer kommune

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid for Malm Industripark, Steinkjer kommune

25 mars 2021
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og §12-9, kunngjøres det oppstart av detaljreguleringsplan for Malm Industripark, Steinkjer kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling og utvidelse av eksisterende industriområde på Tjuin, samt sentrumsutvikling mot Malm sentrum.

Eventuelle innspill, kommentarer eller spørsmål til planarbeidet kan sendes til: Sweco Norge AS v/Stine Liaklev Bakkan, Bomveien 13, 7725 Steinkjer eller epost: stine.bakkan@sweco.no.

Igangsetting av planarbeidet vil også varsles på Levanger kommune sine hjemmesider.

Frist for merknader til planoppstart er 07.05.2021.

Vedlegg

Varslingsbrev

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ

Forslag til planprogram