Kunngjøring:Nytt varsel om oppstart av detaljregulering for Sinnesodden, Seljord kommune

Kunngjøring:Nytt varsel om oppstart av detaljregulering for Sinnesodden, Seljord kommune

13 februar 2020

Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av boliger og delvis fritidsboliger, med tilhørende infrastruktur. Dette inkluderer blant annet tilkomstvei til Sinnesodden og gang- og sykkelveg langs FV3328.

Synspunkt eller opplysninger som kan være viktige for planarbeidet sendes til Alexander Stettin på e-post, eller som post til Sweco Norge AS v/ Alexander Stettin, Vekanvegen 10, 3840 Seljord. Kopi sendes til post@seljord.kommune.no eller per brev til Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord.

Vedlegg 

Varslingskart

Varslingsbrev