Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

9 mai 2020
Områderegulering E39 Mandal – Lyngdal øst, PlanID 201805 (Lyngdal kommune) og 201817 og 201818 (Lindesnes kommune).

Formannskapet, etter delegert myndighet, i Lyngdal kommune vedtok 26.03.2020, sak 22/2020, Områderegulering E39 Mandal – Lyngdal øst. Kommunestyret i Lindesnes kommune vedtok den 23.04.2020, sak 15/20, Områderegulering E39 Mandal – Lyngdal øst.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Dokumenter i saken:

For ytterligere informasjon, vennligst se:

Vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kapittel VI.

Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen tre uker fra kunngjøring av vedtaket.

Klage kan sendes til:

Krav om erstatning eller innløsning, i medhold av plan- og bygningslovens kapittel 15 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.