VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

10 september 2019
Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for etablering av nye fritidsboliger i Nylund Park, Bykle kommune.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-1,12-3 og 12-8 varsles det at Sweco Norge AS på vegne av Repstad Eiendom AS starter opp arbeidet med detaljregulering for Nylund Park III.

Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagte oversiktskart og varslingskart som angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensning. Planområdet utgjør ca. 200 dekar. Planområdet tar for seg eiendommen gnr/bnr 3/280 og deler av 3/13 og 3/370. Planområdet grenser mot gjeldende plan for Nylund Park II i sør, ferdig utbygd del av Nylund Park I i vest, Geiskelidåne i nord og LNF-område på gnr/bnr 3/13 i øst.

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for etablering av nye fritidsboliger. Det planlegges lagt til rette for ca. 50-70 hyttetomter. Bebyggelsen vil stort sett være frittliggende, med noen konsentrerte enheter der de stedlige forholdene tillater det.

Planarbeidet er i tråd med overordnet plan og vurderes derfor til ikke å være konsekvensutredningspliktig i henhold til § 8 i forskrift om konsekvensutredning.

Samtidig med varsling om oppstart av planarbeid, varsles det oppstart av forhandlinger til utbyggingsavtale i samsvar med PBL §17.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Sweco v/ Alexander Stettin tlf. 41690212 eller som e-post til alexander.stettin@sweco.no.

Innspill til planarbeidet sendes fortrinnsvis på mail til alexander.stettin@sweco.no eller pr. brev til Sweco Norge AS v/ Alexander Stettin, Vekanvegen 10, 3840 Seljord. Kopi sendes til postmottak@bykle.kommune.no, alternativt til Bykle kommune, Sarvsvegen 14, 4754 Bykle.

Frist for innspill: 09. oktober 2019

Plan- og oversiktskart

Lokaliseringskart

Referat fra oppstartsmøte