Varsel om oppstart av detaljregulering for nye boliger på Midtsundåsen/Stålandsåsen i Kviteseid kommune.

Varsel om oppstart av detaljregulering for nye boliger på Midtsundåsen/Stålandsåsen i Kviteseid kommune.

10 oktober 2019
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 8 varsles det at Sweco Norge AS på vegne av Kviteseid kommune starter opp arbeidet med detaljregulering for Midtsundåsen (plandelområde A) og Stålandsåsen (plandelområde B), PLANID 2019001.

Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagte oversikts- og varslingskart som angir planområdets beliggenhet og avgrensning. Planområdet utgjør ca 128 daa. Planområdet tar for seg deler av eiendommene gnr/bnr 38/1, 12, 26 og eiendommene 39/2, 84, 86, 87, 102, 106 samt 38/104, 114, 115, 116.

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for boligbygging innenfor planområdet med tilhørende infrastruktur. Det planlegges fortetting av eksisterende boligfelt med to til tre boligtomter sør for Midtsundvegen, utbygging med fire nye boligtomter nord for Midtsundvegen (i kommuneplanens teig B8) og opp til 20 nye boligtomter på Stålandsåsen (i kommuneplanens teiger f1 + f2).

Eksisterende reguleringsplan (planID 2015001) omfatter planområdet sør for Midtsundvegen. Området som er planlagt for fortetting er i dag primært regulert som friluftformål og boligformål, Området nord for Midtsundvegen og området på Stålandsåsen er per i dag uregulert.

Kommuneplanens arealdel hjemler planlagt boligbebyggelse i feltene B8 og B1 med eksisterende infrastruktur som adkomster. I forbindelse med planarbeidet vil en ny adkomst til Stålandsåsen fra RV 41 bli vurdert.

Sweco Norge AS har gjort en vurdering etter KU-forskriftens § 6på vegne av Kviteseid kommune og konkludert med at tilsiktet arealbruk i prosjektet som ikke er i samsvar med overordnet plan ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det er derfor ikke behov for KU etter forskriften.

I forbindelse med planoppstart inviteres det til åpent folkemøte torsdag 24. oktober 2019, kl-19-20.30 i Kommunestyresalen, Kviteseid kommunehus, der det blir mulig å komme med innspill og dele eventuelle bekymringer i forbindelse med planforslaget.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Sweco v/ Alexander Stettin tel. 416 90 212 eller som e-post.

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes fortrinnsvis på e-post til alexander.stettin@sweco.no. eller pr. brev til Sweco Norge AS v/ Alexander Stettin, Vekanvegen 10, 3840 Seljord. Kopi sendes til sveinung.seljas@nissedal.kommune.no, alternativt til Interkommunalt plankontor, Nissedal kommune, 3855 Treungen

Frist for tilbakemeldinger: 5. november 2019.

Varslingskart 

Oversiktskart

Referat oppstartsmøte 

Varslingsbrev