Skal gjøre Oslo Havn elektrisk

/siteassets/nyheter/new-folder/oslo-havn-770.jpg

Skal gjøre Oslo Havn elektrisk

17 desember 2019
Oslo Havn KF har mål om å kutte 85 prosent av sine utslipp innen 2030, og i 2050 er målet å bli utslippsfri. Nå jobber to av våre energirådgivere med å utvikle et konsept for et nytt energisystem for godshavnen.

– I fremtiden vil store deler av skipstrafikken og havnedriften være elektrisk. Dette vil redusere utslipp knyttet til både skipstrafikk og havnedrift, men det vil også øke behovet for strøm, sier Swecos energirådgiver Henrik Ravndal.

Deler av driften på havnen er allerede elektrifisert, blant annet går alle kranene på strøm. Henrik trekker frem at landstrøm og lading kan bli den nye normalen i fremtiden.

– Når de fossildrevne fremkomstmidlene går over på elektrisitet og alternative drivstoff, vil behovet for strøm øke. Nå undersøker vi om dagens strømnett vil tåle den fremtidige og samtidige belastningen skip, kraner, vogntog, reachstackere, trucker og hydrogenproduksjon vil medføre.

I 2025 skal all den landbaserte aktiviteten til havnen være utslippsfri. Den Enovastøttede konseptutredningen skal være ferdig i løpet av april 2020. Konseptutredningen kartlegger dagens energibehov, undersøker hvordan man kan redusere energibehovet i fremtiden og ser på potensielle fremtidige energisystemer.

Strategisk bruk av batterier og energiproduksjon
Henrik trekker frem at økt elektrifisering øker behovet for sikker strømtilførsel.

– I fremtiden vil alt fra skip til trucker være avhengig av tilgang til strøm. En risiko knyttet til dette er at strømnettet blir overbelastet. Dersom man supplerer nettet med batterier kan man redusere belastningen, samtidig som man reduserer investeringer knyttet til oppgradering av kabler og trafoer. Bruken av batterier reduserer også kostnader knyttet til strømforbruket. Batteriene kan nemlig lades på natten når strømprisen er lavest

I tillegg til batterier vil havnen også produsere noe av strømmen selv.

– Noen av byggene får bygningsintegrerte solceller, og det skal også utredes hvorvidt man kan legge til rette for hydrogenproduksjon gjennom elektrolyse.

Henrik legger vekt på at Oslo Havn KF er både ambisiøse og inspirerende å jobbe med.

– De tar klimautfordringene på alvor og jobber målrettet for å redusere sitt utslipp. Det er morsomt å jobbe med en så fremoverlent kunde, og jeg håper flere blir inspirert til å ta samme grep som dem.

Vil du vite mer om elektrifisering, energilagring og energiproduksjon, sjekk ut Urban Insight-rapportene her

(Foto: Espen Braata)

Eirik
Hordnes
Energirådgiver, Bergen
45206653
Fraq r-cbfg
Henrik
Ravndal
Energirådgiver, Bergen
+4747248385
Fraq r-cbfg