MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

25 januar 2019
I henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles det om oppstart av planarbeid for Detaljreguleringsplan for Tangenvegen 26-30 og Vollavegen 1 (PlanID 335) i Stange kommune.

KORT OM PLANEN: Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boliger, primært for vanskeligstilte, og omlegging av adkomstveg. Fortetting vil skje primært på branntomta Tangenvegen 26 og Tangenvegen 30 (som ønskes revet). Det vil vurderes å stenge dagens adkomst direkte fra Tangenvegen og etablere ny adkomstveg over den østlige delen av eiendommen 96/127 (Vollavegen 1).

PLANOMRÅDET: Planområdet er i Kommuneplan for Stange avsatt til boligformål.

Detaljreguleringen er i tråd med gjeldende kommuneplan. Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og faller ikke inn under § 6, § 7 eller § 8 i forskrift om konsekvensutredninger. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II.

Foreslått plangrense er vist i vedlagte kart. Planavgrensningen omfatter gårds-/bruksnumrene 410/10, 96/127, 107/9, 107/53 og deler av 96/126. Totalt 6,6 daa.

KONTAKT: Eventuelle kommentarer til oppstarten av planarbeidet kan sendes til: Sweco Norge AS v/ Vegar Chr. Walsø, Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim eller epost: vegar.walso@sweco.no, innen 18.2.2019, med kopi til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange eller til post@stange.kommune.no.

Det vil også bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i planutvalget. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i planutvalget og kommunestyret.

 

Vedlegg:

Varsel om oppstart

Oversiktskart

Kart over planområdet

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.