Kunngjøring: VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR GNR.64 BNR.3 M.FL. TIMREHAUGVEGEN, HOL KOMMUNE

Kunngjøring: VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR GNR.64 BNR.3 M.FL. TIMREHAUGVEGEN, HOL KOMMUNE

13 mars 2019
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet oppstart av detaljregulering for gnr.64 bnr.3 m.fl. Timrehaugvegen.

Forslagsstiller:
Timrehaugvegen 2 AS.

Planområdet
Planområdet er på 9.9 daa og merket med stiplet linje i kartutsnittet.

Formålet med planen er å tilrettelegge for hotellvirksomhet, næring, fritidsboliger, lekeplass og etablering av parkering/parkeringskjeller med inntil 3 plan.

Lekeplassen vil dekke krav og behov for lekeplass i nærområdet.

Merknader til oppstartmeldingen

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes innen 28. mars 2019 til: Sweco Norge AS v/Torunn Johanna Rosnes, Fantoftvegen 14p, 5072 Bergen. Merknader kan også sendes på e-post: Torunnjohanna.Rosnes@sweco.no Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes samme sted, eventuelt på telefon: 55 27 50 00.

Merknaden merkes med «Timrehaugvegen»

 

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.