KUNNGJØRING: VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN

KUNNGJØRING: VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN

13 september 2019
Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Roligheten næringsområde i Porsgrunn kommune.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles det at Sweco Norge AS på vegne av Stabil Eiendom AS starter opp arbeidet med detaljregulering for Roligheten næringsområde. Planen har fått PLANID: 429.

Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagte oversiktskart og varslingskart som angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensning. Planområdet utgjør ca. 11 daa. Planområdet tar for seg eiendommene gnr./bnr. 200/3956, 200/1991, 200/1992, 200/1994 og deler av eiendommen 200/1989.

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for næringsbebyggelse. Det planlegges lagt til rette for ny bebyggelse for verksted, kontor og lager. Eksisterende bygg på eiendommen 200/1991 beholdes, mens tilgrensende bygg mot nord (eiendom 200/3956) fjernes og erstattes med ny bebyggelse. Et nytt næringsbygg på eiendommen 200/1992 ønskes etablert.

Planarbeidet er i tråd med overordnet plan og vurderes derfor til ikke å være konsekvensutredningspliktig i hht. §§ 6 og 8 i Forskrift om konsekvensutredninger.

Det blir også varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, i samsvar med PBL § 17-4.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Sweco v/ Siv Wiersdalen tlf. 93204564 eller som e-post til siv.wiersdalen@sweco.no.

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes fortrinnsvis på e-post til siv.wiersdalen@sweco.no eller pr. brev.

Postadresse: Sweco Norge AS v/ Siv Wiersdalen, Storgaten 136, 3901 Porsgrunn

Kopi sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no
Postadresse: Pb. 128, 3901 Porsgrunn

Frist for tilbakemeldinger: 14.10.2019.Igangsettingen av planarbeidet vil også varsles på kommunens hjemmeside

Plan- og oversiktskart

Lokaliseringskart

Referat fra oppstartsmøte

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.