Kunngjøring: varsel om oppstart av detaljregulering for felt NB2 og N3 Jåttåvågen.

Kunngjøring: varsel om oppstart av detaljregulering for felt NB2 og N3 Jåttåvågen.

7 august 2019
Kunngjøring: oppstart av reguleringsarbeid. Detaljregulering for felt NB2 og N3 Jåttåvågen, gnr/bnr 16/1485 og 1480 m.fl., planID 2709

DATO: 08.08.20

ANNONSERING: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9

KORT OM PLANEN: Formålet med reguleringsplanen er å endre bygningsvolumet/utnyttelsen og tilgrensende uteområder for felt N3 i reguleringsplan 2609P. For å få en helhetlig løsning tas tilgrensende delfelt i sør, plan 2323P, også med i planen.

KONTAKT: Spørsmål, merknader og opplysninger sendes til Sweco avd. Stavanger v/ Helene Sande innen 20.09.2019.

E-post: helene.sande@sweco.no, kopi til postmottak@stavanger.kommune.no

Postadresse: Sweco Norge avdeling Stavanger v/Helene Sande, Forusparken 2 4031 Stavanger.

Igangsettingen av planarbeidet vil også varsles på kommunens hjemmeside: https://www.stavanger.kommune.no/

Vedlegg: