KUNNGJØRING: oppstart av reguleringsarbeid

KUNNGJØRING: oppstart av reguleringsarbeid

24 september 2019
Detaljregulering av gnr. 21 bnr. 122, plan 997-4. Nærbø, Hå kommune

MERKNADSFRIST: 23.10.2019

ANNONSERING: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9.

KORT OM PLANEN: Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligutbygging med tilhørende anlegg.

KONTAKT: Spørsmål, merknader og opplysninger sendes til Sweco Norge AS avd. Stavanger v/ Helene Sande innen 23.10.2019.

E-post: helene.sande@sweco.no, kopi til post@ha.kommune.no

Postadresse: Sweco Norge AS avdeling Stavanger v/Helene Sande, Forusparken 2 4031 Stavanger.

Igangsettingen av planarbeidet vil også varsles på kommunens hjemmeside: https://www.ha.no/

Vedlegg: