HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERING FOR STENGING AV PLANOVERGANGER, BRØDREMOEN I EIDSBERG KOMMUNE

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERING FOR STENGING AV PLANOVERGANGER, BRØDREMOEN I EIDSBERG KOMMUNE

18 oktober 2019
Bane NOR legger Detaljregulering for stenging av planoverganger, Brødremoen (planID 20180002) ut til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget legges ut i samråd med Eidsberg kommune og i henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å oppnå sikker kryssing av jernbanen på Brødremoen. Fem planoverganger skal stenges og erstattes med en ny undergang og en oppgradert overgangsbro, samt nytt veisystem.

Planlagt løsning vil gi bedre sikkerhet for brukere og jernbanen ved sikker kryssing av jernbanen, og vil samtidig kunne gi togene høyere hastighet på strekningen. Omleggingen vil gi noe lenger driftsvei for brukere på nordsiden av jernbanen til parseller på sørsiden. Dette er forsøkt begrenset ved å opprettholde Garseggbru, samt tilrettelegge for en avkjørsel til Østeng (vestre) (gnr/bnr 51/2). Beboere på sørsiden av jernbanen vil få forbedret forbindelse til fv. 708 Veslemona. Løsningen vil medføre at 10,6 daa fulldyrka jord gård tapt. Kulturminner blir også berørt, men de er ikke vurdert å ha slik betydning at de skal fredes og ivaretas. I sum vil prosjektet oppnå målet om bedre trafikksikkerhet, med påregnelige og akseptable negative virkninger for miljø og samfunn. 

Planforslaget med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på rådhuset i Eidsberg kommune, samt på Eidsberg kommune og Sweco Norge sine nettsider.

Planforslaget er utarbeidet av Sweco Norge AS på vegne av Bane NOR. Spørsmål og merknader rettes til: Sweco Norge AS v/ Marianne Borgås Glomvik, Statsminister Torps vei 1A, 1738 Borgenhaugen, eller på e-post til marianne.glomvik@sweco.no, Merk uttalelse: 16594106 Brødremoen.

Høringsfristen er 6.desember 2019.

Høringsbrev

Planbeskrivelse

Plankart

Plankart 

Planbestemmelser

Sammendrag og kommentarer - varsel om oppstart

Tegningshefte - teknisk detaljplan

Forprosjekt - konstruksjon

Geotekniskrapport 

Notat - vurdering konsekvensutredning

Rapport naturmiljø

Historisk kartlegging forurenset grunn

VA og overvannsnotat

ROS-analyse

MOP

Arkeologiske registreringer