Varsel om igangsetting av planarbeid

Varsel om igangsetting av planarbeid

16 september 2019
Detaljregulering Rombak pukkverk, Narvik kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at Sweco Norge AS, på opp­drag for Rombak pukkverk AS,  setter i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for “Rombak pukkverk”.

Reguleringsplanen skal legge til rette for utvidelse og forlenget drift i eksisterende steinbrudd. Det eksisterende steinbruddet er pr i dag regulert til «Massetak», men området som er aktuelt for utvidelse er satt av til «LNFR» og «Friluftsområde» i kommuneplanen. «Trafikkområde havn» i sjøen er tatt med fra gjeldende plan, med tanke på transport med båt.

Området for utvidelse ligger vest for eksisterende steinbrudd, mot Fv. 7575 (gamle E6) og sjøen.

Planområdet avgrenses i vest mot eiendomsgrense for Fv. 7575, i nord mot/i sjøen, i øst mot gjeldende plangrense, og i sør mot Sildvikveien.

Området ligger på Sørnes, på eiendommen gnr/bnr 35/1, ved Rombaksbrua på gamle E6, ca. 15 km øst for Narvik sentrum.

Eventuelle synspunkter til planen sendes skriftlig til Sweco Norge AS, Bomv. 13, 7725 Steinkjer eller på e-post til bjorn.stubbe@sweco.no med frist 10. oktober 2019.  

Fullstendig varsel, samt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte finnes elektronisk på: www.sweco.no og www.narvik.kommune.no

Notat planinitiativ 

Referat fra oppstartsmøte 

Annonse 

Avgrensning av planområdet

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.